SFS 2018:1423 Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)

Du är här: Start / Transport och trafik / Luftfartslag (2010:500) / SFS 2018:1423 Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)
SFS2018-1423.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i luftfartslagen (2010:500)

Utfärdad den 28 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 6 § luftfartslagen (2010:500)
ska ha följande lydelse.

6 kap.
6 §
2 Ett tillstånd enligt 5 § får meddelas endast om flygplatsen är lämplig
från allmän synpunkt. Vid prövningen ska hänsyn särskilt tas till flygsäker-
heten, relationen till övrig luftfart och andra transportslag, totalförsvaret
samt särskilda störningar.

Vid tillståndsprövningen ska 3 och 4 kap. samt 5 kap. 3�5 §§ miljöbalken

tillämpas. Ett tillstånd som medverkar till att en miljökvalitetsnorm för annat
än vatten som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1 miljöbalken inte följs får
meddelas endast om tillståndet förenas med de krav som behövs för att följa
normen eller om det finns en sådan förutsättning för tillstånd som anges i
5 kap. 5 § andra stycket miljöbalken. Vid tillståndsprövningen ska pröv-
ningsmyndigheten tillämpa det som sägs om mark- och miljödomstolens
handläggning i 22 kap. 13 § miljöbalken.

Ett tillstånd får inte meddelas i strid mot en detaljplan eller områdesbe-

stämmelser. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får
dock mindre avvikelser göras.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Ellika Eriksson
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383.

2 Senaste lydelse 2010:896.

SFS

2018:1423

Publicerad
den

4 juli 2018

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.