SFS 1993:43 Lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)

SFS 1993_43 Lag om ändring i luftfartslagen (1957_297)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:43

Lag
om ändring i luftfartslagen (1957:297);

Utkom från trycket
den 9 februari 1993

utfärdad den 28 januari 1993.

Enligt riksdagens beslut1 foreskrivs att 2 kap. 2 § och 7 kap. 3 § luftfarts-

lagen (1957:297)2 skall ha följande lydelse.

1

Prop. 1992/93:93, bet. 1992/93:TU5, rskr. 1992/93:90.

2

Lagen omtryckt 1986: 166.

92

background image

SFS 1993:43

2 kap.

2 § Ett luftfartyg får registreras i Sverige bara om det ägs av svenska
staten, svensk kommun eller landstingskommun, medborgare i ett land
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller av dödsbo efter en

sådan person, eller av bolag, förening, samfällighet eller stiftelse som har
svensk nationalitet eller har sitt säte i ett land som omfattas av avtalet om

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Luftfartsverket får medge att ett luftfartyg får registreras i Sverige även

om nämnda krav inte är uppfyllda. Sådant medgivande får bara lämnas
om luftfartyget i regel används med utgångspunkt i Sverige.

7 kap.

3 § Tillstånd till luftfart i inrikes trafik får ges endast till

1. svenska staten,

2. svenska kommuner eller landstingskommuner,
3. svenska medborgare eller dödsbon,
4. svenska handelsbolag, som inte har någon utländsk bolagsman,
5. svenska föreningar, samfund eller stiftelser, som inte har någon ut-

ländsk medborgare i styrelsen,

6. svenska aktiebolag, om aktierna i bolaget är ställda till viss man och

till ett kapitalvärde och ett röstvärde av minst två tredjedelar ägs av någon
som kan få tillstånd enligt denna paragraf.

Om ägaren till ett aktiebolag som ansöker om tillstånd enligt denna

paragraf är ett annat aktiebolag, skall vad som sägs i första stycket 6 också
gälla det bolaget.

Tillstånd till luftfart med svenskt luftfartyg i förvärvssyfte mellan Sveri-

ge och utlandet som inte är linjefart får ges endast till den som uppfyller

kraven enligt första och andra styckena.

Ett tillstånd förfaller, om kraven i första och andra styckena inte längre

är uppfyllda och rättelse inte sker inom den tid som bestäms av den
myndighet som har meddelat tillståndet.

När det i denna paragraf föreskrivs krav på svenskt ägande skall med

svensk medborgare likställas medborgare i ett land inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet (EES-stat).

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får lämna till-

stånd till luftfart i inrikes trafik till lufttrafikföretag som har sin centrala
administration och sitt huvudkontor i en EES-stat, om aktiemajoriteten i
lufttrafikföretaget ägs och kontrolleras av EES-staten eller av medborgare i
en EES-stat.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får medge un-

dantag från denna paragraf, om det finns särskilda skäl.

93

background image

94

SFS 1993:43

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Anders Iacobæus
(Kommunikationsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.