SFS 1994:1015 Lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)

Du är här: Start / Transport och trafik / Luftfartslag (2010:500) / SFS 1994:1015 Lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)
SFS 1994_1015 Lag om ändring i luftfartslagen (1957_297)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1015

Utkom från trycket

den 28 juni 1994

Lag
om ändring i luftfartslagen (1957:297);

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 kap. 2§ luftfartslagen

(1957:297)2 skall ha följande lydelse.

1

Prop. 1993/94:195, bet. 1993/94: LU31, rskr. 1993/94:393.

2

Lagen omtryckt 1986: 166.

2129

background image

SFS 1994:1015

11 kap.

2 § Den som bärgar ett luftfartyg som har förolyckats eller befinner sig i
nöd och alla som medverkar vid bärgningen har rätt till bärgarlön. Det-
samma gäller vid bärgning av gods ombord på ett sådant fartyg eller av
något som hör till fartyget eller godset. I fråga om bärgarlönen tillämpas
bestämmelserna i 16kap. 2 - 4 §§ sjölagen (1994:1009). Den som i en
sådan nödsituation räddar människor från fartyget eller medverkar vid
deras räddning har också rätt till en del av bärgarlönen. De särskilda
kostnader som någon i övrigt har haft för bevarandet av ett luftfartyg eller

av gods skall också ersättas, om kostnaderna har varit nödvändiga.

Om gods eller något som hör till gods har bärgats eller bevarats, svarar

ägaren inte personligen utan endast med det som har bärgats eller beva-
rats.

Den som deltar i en bärgning trots ett uttryckligt och befogat förbud av

fartygets befälhavare, ägare eller innehavare har inte rätt till bärgarlön.
Detsamma gäller i fråga om ersättning för kostnader för bevarande av
fartyg och gods.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Anders Iacobæus
(Kommunikationsdepartementet)

2130

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.