SFS 1994:2086 Lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)

SFS 1994_2086 Lag om ändring i luftfartslagen (1957_297)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:2086
Utkom från trycket
den 17 januari 1995

7279

1

Prop. 1993/94:104, bet. 1993/94:TU19,rskr. 1993/94:201, bet. 1994/95:TUl,rskr.

1994/95:48.

2

Lagen omtryckt 1986:166.

3

Senaste lydelse 1989:997.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

INES UUSMANN

Anders Iacobæus

(Kommunikationsdepartementet)

Lag
om ändring i luftfartslagen (1957:297);

utfärdad den 22 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 13 § luftfartslagen

(1957:297)2 skall ha följande lydelse.

13 §3 Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får medde-

la föreskrifter om avgifter för användning av allmänna flygplatser eller
andra allmänna anläggningar eller tjänster för luftfarten.

I den omfattning som följer av 1981 års multilaterala överenskommelse

om undervägsavgifter skall Europeiska organisationen för säkrare flygtra-
fiktjänst (Eurocontrol) meddela föreskrifter om, påföra och driva in
undervägsavgifter.

Beslut enligt första stycket angående avgift som är förfallen till betalning

får verkställas enligt utsökningsbalken.

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.