SFS 1995:15 Lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)

SFS 1995_15 Lag om ändring i luftfartslagen (1957_297)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:15

Utkom från trycket
den 31 januari 1995

Lag

om ändring i luftfartslagen (1957:297);

utfärdad den 12 januari 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 22 § och 14 kap. 2 §

luftfartslagen (1957:297)2 skall ha följande lydelse.

4 kap.

22 § Allmän förvaltningsdomstol prövar

1. frågor om återkallelse av luftfartscertifikat och elevtillstånd samt

frågor om varning,

2. frågor om nedsättning av tid som bestämts av domstol enligt 14 §

första stycket.

Frågor om omhändertagande av certifikat prövas av de myndigheter

som regeringen bestämmer. Regeringen får också uppdra åt annan att

pröva sådana frågor.

Frågor huruvida certifikat skall försättas ur kraft prövas av allmän

förvaltningsdomstol, om certifikatet har omhändertagits enligt 16 §
första stycket eller om i annat fall fråga om återkallelse av certifikatet
är anhängig vid domstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

14 kap.

2 § Luftfartsverkets beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen överklagas i frågor, som rör
certifikat, elevtillstånd, behörighetsbevis, tillstånd att tjänstgöra på
luftfartyg utan certifikat, registrering av luftfartyg eller förbud för
luftfartyg att avgå, hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd
krävs vid överklagande till kammarrätten.

Luftfartsverkets beslut i andra frågor än som avses i första stycket

får överklagas hos regeringen.

Beslut som avses i denna paragraf gäller omedelbart, om inte annat

förordnas.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats

före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

INES UUSMANN

1

Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165.

2

Lagen omtryckt 1986:166.

16

Anders Iacobæus
(Kommunikationsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.