SFS 1995:1363 Lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)

Du är här: Start / Transport och trafik / Luftfartslag (2010:500) / SFS 1995:1363 Lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)
SFS 1995_1363 Lag om ändring i luftfartslagen (1957_297)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:18px;line-height:21px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:645px;height:904px;"> <img width="645" height="904" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:43px;left:495px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1995:1363 </b></p> <p style="position:absolute;top:67px;left:495px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket <br/>den 22 december 1995 </p> <p style="position:absolute;top:44px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag <br/>om �ndring i luftfartslagen (1957:297); </b></p> <p style="position:absolute;top:103px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 14 december 1995. </p> <p style="position:absolute;top:136px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 11 kap. 2 � luftfartslagen </p> <p style="position:absolute;top:152px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft11">(1957:297) skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:202px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>11 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:236px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft14"><i><b>2 �</b>2</i> Den som b�rgar ett luftfartyg som har f�rolyckats eller befinner </p> <p style="position:absolute;top:252px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft110">sig i n�d och alla som medverkar vid b�rgningen har r�tt till b�rgarl�n. <br/>Detsamma g�ller vid b�rgning av gods ombord p� ett s�dant fartyg </p> <p style="position:absolute;top:285px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft110">eller av n�got som h�r till fartyget eller godset. I fr�ga om b�rgarl�nen <br/>till�mpas best�mmelserna i 16 kap. 3 � tredje och fj�rde styckena, 5 � <br/>f�rsta stycket andra och tredje meningarna, 6 � och 10 � tredje stycket </p> <p style="position:absolute;top:335px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft110">sj�lagen (1994:1009). Den som i en s�dan n�dsituation r�ddar <br/>m�nniskor fr�n fartyget eller medverkar vid deras r�ddning har ocks� <br/>r�tt till en del av b�rgarl�nen. De s�rskilda kostnader som n�gon i <br/>�vrigt har haft f�r bevarandet av ett luftfartyg eller av gods skall ocks� </p> <p style="position:absolute;top:401px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft11">ers�ttas, om kostnaderna har varit n�dv�ndiga. </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft11">Den som deltar i en b�rgning trots ett uttryckligt och befogat f�rbud av </p> <p style="position:absolute;top:436px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft110">fartygets bef�lhavare, �gare eller innehavare har inte r�tt till b�rgarl�n. <br/>Detsamma g�ller i fr�ga om ers�ttning f�r kostnader f�r bevarande av <br/>fartyg och gods. </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft11">Best�mmelserna om b�rgning i denna paragraf till�mpas inte p� </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft11">s�dan b�rgning som avses i 16 kap. 1 � 1 sj�lagen. </p> <p style="position:absolute;top:554px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer. I fr�ga om av-</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft11">tal som har ing�tts f�re ikrafttr�dandet g�ller dock �ldre best�mmelser. </p> <p style="position:absolute;top:604px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft11">INES UUSMANN </p> <p style="position:absolute;top:687px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft110">Anders Iacob�us <br/>(Kommunikationsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft17"> Prop. 1995/96:16, bet. 1995/96:LU5, rskr. 1995/96:77. </p> <p style="position:absolute;top:829px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft17"> Senaste lydelse 1994:1015. �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft17">upph�vs. </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:575px;white-space:nowrap" class="ft11">2615 </p> </div> </div>
background image

SFS 1995:1363

Utkom fr�n trycket
den 22 december 1995

Lag
om �ndring i luftfartslagen (1957:297);

utf�rdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 11 kap. 2 � luftfartslagen

(1957:297) skall ha f�ljande lydelse.

11 kap.

2 �2 Den som b�rgar ett luftfartyg som har f�rolyckats eller befinner

sig i n�d och alla som medverkar vid b�rgningen har r�tt till b�rgarl�n.
Detsamma g�ller vid b�rgning av gods ombord p� ett s�dant fartyg

eller av n�got som h�r till fartyget eller godset. I fr�ga om b�rgarl�nen
till�mpas best�mmelserna i 16 kap. 3 � tredje och fj�rde styckena, 5 �
f�rsta stycket andra och tredje meningarna, 6 � och 10 � tredje stycket

sj�lagen (1994:1009). Den som i en s�dan n�dsituation r�ddar
m�nniskor fr�n fartyget eller medverkar vid deras r�ddning har ocks�
r�tt till en del av b�rgarl�nen. De s�rskilda kostnader som n�gon i
�vrigt har haft f�r bevarandet av ett luftfartyg eller av gods skall ocks�

ers�ttas, om kostnaderna har varit n�dv�ndiga.

Den som deltar i en b�rgning trots ett uttryckligt och befogat f�rbud av

fartygets bef�lhavare, �gare eller innehavare har inte r�tt till b�rgarl�n.
Detsamma g�ller i fr�ga om ers�ttning f�r kostnader f�r bevarande av
fartyg och gods.

Best�mmelserna om b�rgning i denna paragraf till�mpas inte p�

s�dan b�rgning som avses i 16 kap. 1 � 1 sj�lagen.

Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer. I fr�ga om av-

tal som har ing�tts f�re ikrafttr�dandet g�ller dock �ldre best�mmelser.

P� regeringens v�gnar

INES UUSMANN

Anders Iacob�us
(Kommunikationsdepartementet)

1

Prop. 1995/96:16, bet. 1995/96:LU5, rskr. 1995/96:77.

2

Senaste lydelse 1994:1015. �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket

upph�vs.

2615

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.