SFS 1995:1363 Lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)

Du är här: Start / Transport och trafik / Luftfartslag (2010:500) / SFS 1995:1363 Lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)
SFS 1995_1363 Lag om ändring i luftfartslagen (1957_297)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1363

Utkom från trycket
den 22 december 1995

Lag
om ändring i luftfartslagen (1957:297);

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 kap. 2 § luftfartslagen

(1957:297) skall ha följande lydelse.

11 kap.

2 §2 Den som bärgar ett luftfartyg som har förolyckats eller befinner

sig i nöd och alla som medverkar vid bärgningen har rätt till bärgarlön.
Detsamma gäller vid bärgning av gods ombord på ett sådant fartyg

eller av något som hör till fartyget eller godset. I fråga om bärgarlönen
tillämpas bestämmelserna i 16 kap. 3 § tredje och fjärde styckena, 5 §
första stycket andra och tredje meningarna, 6 § och 10 § tredje stycket

sjölagen (1994:1009). Den som i en sådan nödsituation räddar
människor från fartyget eller medverkar vid deras räddning har också
rätt till en del av bärgarlönen. De särskilda kostnader som någon i
övrigt har haft för bevarandet av ett luftfartyg eller av gods skall också

ersättas, om kostnaderna har varit nödvändiga.

Den som deltar i en bärgning trots ett uttryckligt och befogat förbud av

fartygets befälhavare, ägare eller innehavare har inte rätt till bärgarlön.
Detsamma gäller i fråga om ersättning för kostnader för bevarande av
fartyg och gods.

Bestämmelserna om bärgning i denna paragraf tillämpas inte på

sådan bärgning som avses i 16 kap. 1 § 1 sjölagen.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. I fråga om av-

tal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller dock äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

INES UUSMANN

Anders Iacobæus
(Kommunikationsdepartementet)

1

Prop. 1995/96:16, bet. 1995/96:LU5, rskr. 1995/96:77.

2

Senaste lydelse 1994:1015. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket

upphävs.

2615

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.