SFS 2009:405 Lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)

Du är här: Start / Transport och trafik / Luftfartslag (2010:500) / SFS 2009:405 Lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)
090405.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i luftfartslagen (1957:297);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 6 § luftfartslagen

(1957:297) ska ha följande lydelse.

8 kap.

6 §

2

Om någon för att kunna ta till vara sin rätt behöver ta del av innehållet

i en fartygshandling, ska han eller hon få det.

I det allmännas verksamhet gäller i stället bestämmelserna i tryckfrihets-

förordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 1986:166.

SFS 2009:405

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.