SFS 2019:942 Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)

SFS2019-942.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i luftfartslagen (2010:500)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 2 § och 7 kap. 3 § luftfarts-
lagen (2010:500) ska ha följande lydelse.

2 kap.
2 §
Ett luftfartyg får registreras i Sverige bara om det helt ägs av

1. svenska staten,
2. svensk kommun eller region,
3. medborgare i ett land inom Europeiska unionen (EU-land) eller döds-

boet efter en sådan person,

4. bolag, förening, samfällighet eller stiftelse som har svensk nationalitet

eller har sitt säte i ett EU-land, eller

5. europeiska ekonomiska intressegrupperingar som har sitt säte i Sverige.
Även om förutsättningar enligt första stycket inte föreligger får ett luft-

fartyg registreras i Sverige, om det brukas av någon som avses i första
stycket och denne har ett drifttillstånd som är utfärdat i Sverige.

Transportstyrelsen får i ett enskilt fall besluta att ett luftfartyg får registre-

ras i Sverige även om förutsättningar enligt första eller andra stycket inte
föreligger. Ett sådant beslut får fattas bara om luftfartyget i regel används
med utgångspunkt i Sverige.

7 kap.
3 §
Ett drifttillstånd får ges endast till

1. svenska staten,
2. svenska kommuner eller regioner,
3. medborgare i ett land inom Europeiska unionen (EU-land) som har sitt

hemvist i Sverige eller till dödsbo efter en sådan person,

4. svenska handelsbolag som endast har bolagsmän som är medborgare i

ett EU-land,

5. svenska föreningar, samfund eller stiftelser, som i styrelsen endast har

ledamöter som är medborgare i ett EU-land,

6. svenska aktiebolag, om majoriteten av kapitalvärdet och röstvärdet ägs

av medborgare i ett EU-land eller av någon som kan få tillstånd enligt denna
paragraf,

7. europeiska ekonomiska intressegrupperingar som har sitt säte i Sverige.
Om ägaren till ett aktiebolag som ansöker om tillstånd enligt denna

paragraf är ett annat aktiebolag, ska det som sägs i första stycket 6 också
gälla det bolaget.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:942

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:942

Ett tillstånd förfaller, om kraven i första och andra styckena inte längre är

uppfyllda och rättelse inte sker inom den tid som bestäms av den myndighet
som har meddelat tillståndet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, om det

finns särskilda skäl, i ett enskilt fall besluta om undantag från denna
paragraf.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.