SFS 2004:81 Lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)

Du är här: Start / Transport och trafik / Luftfartslag (2010:500) / SFS 2004:81 Lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)
040081.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i luftfartslagen (1957:297);

utfärdad den 19 februari 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 9 § luftfartslagen (1957:297)

skall ha följande lydelse.

2 kap.

9 §

2

Om det finns en inskrivning i ett luftfartyg enligt lagen (1955:227) om

inskrivning av rätt till luftfartyg, får luftfartyget avregistreras endast om den
till vars förmån inskrivningen gäller har medgett det. Detsamma gäller i
fråga om anteckningar som avses i 2 a § nämnda lag.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2005.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2003/04:27, bet. 2003/04:LU10, rskr. 2003/04:135.

2

Senaste lydelse 1986:166.

SFS 2004:81

Utkom från trycket
den 2 mars 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.