SFS 1998:818 Lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)

Du är här: Start / Transport och trafik / Luftfartslag (2010:500) / SFS 1998:818 Lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)
980818.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i luftfartslagen (1957:297);

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om luftfarslagen (1957:297)

3

dels

att 1 kap. 2 a §, 3 kap. 1 § och 6 kap. 5 och 8 §§ skall ha följande ly-

delse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 6 kap. 5 a §, av följande ly-

delse.

1 kap.

2 a §

Luftfartyg får inte inom svenskt område framföras med överljudsfart.

Om det finns synnerliga skäl, får regeringen eller den myndighet rege-

ringen bestämmer medge undantag från förbudet. I samband därmed får
anges på vilka villkor luftfarten får äga rum.

Ytterligare krav i fråga om framförande av luftfartyg i överljudsfart får

inte ställas med stöd av miljöbalken.

3 kap.

1 §

Luftfartyg skall vara luftvärdiga och miljövärdiga när de används vid

luftfart.

Ett luftfartyg anses luftvärdigt, om det är konstruerat, byggt, utrustat och

hållet i stånd på ett sådant sätt samt har sådana flygegenskaper att säkerhe-
tens krav är uppfyllda.

Ett luftfartyg anses miljövärdigt, om det är konstruerat, byggt, utrustat och

hållet i stånd på ett sådant sätt att det inte orsakar skada genom buller eller
luftförorening eller genom annan liknande störning. Ytterligare krav i fråga
om luftfartygs miljövärdighet får inte ställas med stöd av miljöbalken.

1

Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279.

2

Jfr rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på

miljön av vissa offentliga och privata projekt (EGT nr L 175, 5.7.1985, s. 40, Celex
385L0337), ändrat genom rådets direktiv 97/11/EG (EGT nr L 73, 14.3.1997, s. 5,
Celex 397L0011).

3

Lagen omtryckt 1986:166.

SFS 1998:818

Utkom från trycket
den 7 juli 1998

background image

2

SFS 1998:818

6 kap.

5 §

4

Tillstånd får beviljas bara om hinder inte möter av hänsyn till det all-

männa. Vid prövningen skall hänsyn, förutom till annat, tas till markförhål-
landena, till störningar som kan uppkomma för omgivningen och till total-
försvaret. Vidare skall hänsyn tas till sökandens tekniska och ekonomiska
förutsättningar att driva flygplatsen.

Avser prövningen inrättandet av en flygplats som skall kunna användas

under instrumentväderförhållanden (trafikflygplats), utbyggnad av en flyg-
plats till trafikflygplats eller ombyggnad av en trafikflygplats, skall pröv-
ningen omfatta även investeringens lönsamhet och dess inverkan på andra
flygplatser i regionen.

Vid tillståndsprövning skall 3 och 4 kap., 5 kap. 3 § och 16 kap. 5 § miljö-

balken tillämpas.

Tillstånd får inte meddelas i strid mot en detaljplan eller områdesbestäm-

melser. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock
mindre avvikelser göras.

5 a §

En miljökonsekvensbeskrivning skall ingå i en ansökan om tillstånd.

Innan miljökonsekvensbeskrivningen upprättas skall den som avser att an-

söka om tillstånd samråda enligt 6 kap. 4 § första stycket miljöbalken med
Luftfartsverket, berörda länsstyrelser och enskilda.

När det gäller förfarandet för att upprätta miljökonsekvensbeskrivningen

och kraven på denna samt planer och planeringsunderlag skall 6 kap. 3 §, 4 §
tredje stycket, 5�8 §§ och 10�12 §§ miljöbalken tillämpas.

Innan ansökan om tillstånd prövas skall miljökonsekvensbeskrivningen

godkännas av länsstyrelsen. Beslutet får inte överklagas.

Innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen samt resultatet av samråd och

yttranden skall beaktas vid tillståndsprövningen.

När det förutom enligt detta kapitel krävs tillstånd till flygplatsen enligt

miljöbalken gäller inte andra�femte styckena. Då skall i stället 6 kap. 3 §,
7 § och 9�12 §§ miljöbalken tillämpas.

8 §

Regeringen får föreskriva att det krävs tillstånd för att inrätta och driva

även andra anläggningar för luftfarten än allmänna flygplatser. Frågor om
tillstånd och om villkoren för detta prövas av regeringen eller den myndighet
regeringen bestämmer. Därvid gäller bestämmelserna i 5 § första, tredje och
fjärde styckena samt 5 a §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Ett ärende om tillstånd skall handläggas och bedömas enligt äldre be-

stämmelser, om ärendet har inletts före denna lags ikraftträdande. Bestäm-
melserna om miljökvalitetsnormer i miljöbalken skall dock tillämpas ome-
delbart.

4

Senaste lydelse 1988:1572.

background image

3

SFS 1998:818

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

�&sa Kastman Heuman
(Kommunikationsdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.