SFS 2021:1036 Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)

SFS2021-1036.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i luftfartslagen (2010:500)

Utfärdad den 3 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 kap. 11 § luftfartslagen (2010:500)
ska ha följande lydelse.

13 kap.
11 §
Även om det inte finns domsrätt enligt 2 kap. 3 § brottsbalken är
svensk domstol behörig att döma över brott som avses i 1–3 §§, 4 § första
stycket 6, 8–11 och andra stycket, 5 §, 6 § första stycket 2 och andra stycket
samt 7, 9 och 13 §§, om den som har begått brottet befinner sig här i landet
och brottet begåtts

1. vid utövande av luftfartsverksamhet med ett utländskt luftfartyg som

används inom ramen för ett svenskt drifttillstånd, eller

2. ombord på sådant luftfartyg.
Åtal får väckas utan förordnande enligt 2 kap. 7 § brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20.

SFS

2021:1036

Publicerad
den

8 november 2021

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.