SFS 2003:782 Lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)

030782.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i luftfartslagen (1957:297);

utfärdad den 20 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 1 § luftfartslagen

(1957:297)

2 skall ha följande lydelse.

11 kap.

1 §

3

Bestämmelser om flygräddningstjänst finns i lagen (2003:778) om

skydd mot olyckor.

Ett luftfartygs ägare eller innehavare och de som tjänstgör på luftfartyg el-

ler vid flygplatser eller andra anläggningar för luftfarten är skyldiga att delta
i flygräddningstjänsten. Regeringen meddelar bestämmelser om ersättning
av allmänna medel för deltagandet. I fråga om ersättning vid personskador
gäller lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd och lagen (1977:266)
om statlig ersättning vid ideell skada m. m.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

LEIF PAGROTSKY

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2002/03:119, bet. 2003/04:FöU2, rskr. 2003/04:24.

2 Lagen omtryckt 1986:166.

3 Senaste lydelse 1991:472.

SFS 2003:782

Utkom från trycket
den 28 november 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.