SFS 2022:432 Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)

SFS2022-432.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i luftfartslagen (2010:500)

Utfärdad den 18 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 14 kap. 5 § luftfartslagen (2010:500)
ska ha följande lydelse.

14 kap.
5 §
2 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter, eller i ett enskilt fall besluta, om

1) utländsk militär luftfarts övningar i Sverige, och
2) utländsk militär luftfarts verksamhet i Sverige när stöd lämnas enligt

lagen (2020:782) om operativt militärt stöd.

Denna lag träder i kraft den 19 maj 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2021/22:246, bet. 2021/22:UU19, rskr. 2021/22:298.
2 Senaste lydelse 2020:784.

SFS

2022:432

Publicerad
den

18 maj 2022

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.