SFS 2022:497 Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)

SFS2022-497.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i luftfartslagen (2010:500)

Utfärdad den 19 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 kap. 5 § luftfartslagen (2010:500)
ska ha följande lydelse.

11 kap.
5 §
I lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation finns särskilda
bestämmelser om användning av radioanläggningar ombord på luftfartyg
och inom markorganisationen.

Denna lag träder i kraft den 3 juni 2022.

På regeringens vägnar

KHASHAYAR FARMANBAR

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2021/22:136, bet. 2021/22:TU17, rskr. 2021/22:302.

SFS

2022:497

Publicerad
den

26 maj 2022

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.