SFS 2022:1121 Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)

SFS2022-1121.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i luftfartslagen (2010:500)

Utfärdad den 22 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om luftfartslagen (2010:500)

dels att 11 kap. 4 § och 13 kap. 8 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas sju nya paragrafer, 12 kap. 3 a–3 g §§, och närmast

före 12 kap. 3 a § en ny rubrik av följande lydelse.

11 kap.
4 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om avgifter och andra ersättningar för förrättningar och
tillstånd enligt denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen
samt enligt EU-förordningar på den civila luftfartens område. Beslut om
avgifter och andra ersättningar som är förfallna till betalning får verkställas
enligt utsökningsbalken.

Av lagen (2014:140) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter

om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn framgår att
föreskrifter om avgifter för marknadskontroll enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll
och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv
2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 får
meddelas.

12 kap.
Marknadskontroll
3 a §
Bestämmelser om marknadskontroll finns i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll
och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv
2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011.

Den myndighet som regeringen bestämmer är marknadskontroll-

myndighet.

3 b § Vid marknadskontroll enligt förordning (EU) 2019/1020 har mark-
nadskontrollmyndigheten befogenhet

1. att enligt artikel 14.4 a–14.4 c kräva att ekonomiska aktörer ska till-

handahålla handlingar, specifikationer, data eller uppgifter,

2. att enligt artikel 14.4 d utföra oanmälda inspektioner på plats och

fysiska kontroller av produkter,

1 Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441.

SFS

2022:1121

Publicerad
den

30 juni 2022

background image

SFS

2022:1121

2

3. att enligt artikel 14.4 e få tillträde till lokaler, mark eller transport-

medel,

4. att enligt artikel 14.4 f inleda undersökningar på eget initiativ,
5. att enligt artikel 14.4 g kräva att ekonomiska aktörer ska vidta lämpliga

åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra eller att elimi-
nera en risk,

6. att enligt artikel 14.4 h själv vidta åtgärder,
7. att enligt artikel 14.4 j införskaffa, inspektera och demontera varu-

prover, och

8. att enligt artikel 14.4 k kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt ska av-

lägsnas, att en varning ska visas eller att åtkomsten ska begränsas.

Marknadskontrollmyndigheten får införskaffa ett varuprov under dold

identitet enligt artikel 14.4 j i förordning (EU) 2019/1020 endast om det är
nödvändigt för att syftet med kontrollen ska uppnås. Myndigheten ska
underrätta den ekonomiska aktören om att införskaffandet har skett under
dold identitet, så snart det går utan att syftet med åtgärden går förlorat.

Befogenheten enligt första stycket 8 gäller inte i fråga om databaser som

omfattas av tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens
skydd.

När ändrade förhållanden ger anledning till det, ska marknadskontroll-

myndigheten besluta att en sådan skyldighet som avses i första stycket 8 inte
längre ska gälla.

3 c § Marknadskontrollmyndigheten får besluta de förelägganden som
behövs för att förordning (EU) 2019/1020 ska följas.

3 d § Ett beslut om föreläggande enligt 3 b eller 3 c § får förenas med vite.

3 e § Marknadskontrollmyndigheten får, när den fattar beslut enligt 3 b
eller 3 c §, bestämma att beslutet ska gälla omedelbart.

3 f § Polismyndigheten ska på begäran av marknadskontrollmyndigheten
lämna den hjälp som behövs för att marknadskontrollmyndigheten ska
kunna vidta åtgärder enligt 3 b §.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polis-
lagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

3 g § Den som har tagit befattning med ett ärende som gäller marknads-
kontroll enligt denna lag får inte obehörigen röja eller utnyttja vad denne har
fått veta om någons affärs- eller driftförhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

13 kap.
8 §
Bestämmelser om ansvar för den som bryter mot tystnadsplikten i
6 kap. 14 § första stycket eller 12 kap. 3 g § finns i 20 kap. 3 § brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 25 juli 2022.

background image

SFS

2022:1121

3

På regeringens vägnar

KHASHAYAR FARMANBAR

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.