SFS 2004:1093 Lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)

041093.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i luftfartslagen (1957:297);

utfärdad den 18 november 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om luftfartslagen (1957:297)2

dels att i 2 kap. 1, 2, 8, 10, 11 a, 12 och 14 §§, 3 kap. 2–5 och 7 §§, 4 kap.

2–6, 15, 20, 21 och 26 §§, 6 kap. 5 a §, 8 kap. 8 §, 9 kap. 8 § samt 12 kap.
1 § ordet ”Luftfartsverket” i olika böjningsformer skall bytas ut mot ”Luft-
fartsstyrelsen” i motsvarande form,

dels att i 4 kap. 21 § och 12 kap. 1 § ordet ”verket” skall bytas ut mot

”styrelsen”,

dels att 14 kap. 2 § skall ha följande lydelse.

14 kap.

2 §

3 Luftfartsstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som

har meddelats med stöd av lagen överklagas i frågor, som rör certifikat, elev-
tillstånd, behörighetsbevis, tillstånd att tjänstgöra på luftfartyg utan certifi-
kat, registrering av luftfartyg eller förbud för luftfartyg att avgå, hos allmän
förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammar-
rätten.

Luftfartsverkets eller Luftfartsstyrelsens beslut i andra frågor än som av-

ses i första stycket får överklagas hos regeringen.

Beslut som avses i denna paragraf gäller omedelbart, om inte annat för-

ordnas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Vid tillämpning av 7 a § för-

valtningsprocesslagen (1971:291) skall Luftfartsstyrelsen i stället för Luft-
fartsverket vara den enskildes motpart, om styrelsen efter ikraftträdandet är
behörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning.

1 Prop. 2004/05:10, bet. 2004/05:TU5, rskr. 2004/05:40.

2 Lagen omtryckt 1986:166.
Senaste lydelse av
2 kap. 2 § 1993:43
6 kap. 5 a § 2004:605
9 kap. 8 § 2002:1130 (jfr 2004:540).

3 Senaste lydelse 1995:15.

SFS 2004:1093

Utkom från trycket
den 10 december 2004

2 SFS 2004:1082–1143

background image

2

SFS 2004:1093

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.