SFS 2009:777 Lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)

Du är här: Start / Transport och trafik / Luftfartslag (2010:500) / SFS 2009:777 Lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)
090777.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i luftfartslagen (1957:297);

utfärdad den 25 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 4 kap. 26 § luftfartslagen

(1957:297)

2 ordet ⬝länsrätten⬝ ska bytas ut mot ⬝förvaltningsrätten⬝.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.

2 Lagen omtryckt 1986:166.
Senaste lydelse av 4 kap. 26 § 2008:1359.

SFS 2009:777

Utkom från trycket
den 7 juli 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.