SFS 2010:500 Luftfartslag

100500.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Luftfartslag;

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 §

Luftfart inom svenskt område får ske endast i överensstämmelse med

denna lag eller annan författning, om inte annat följer av EU-förordningar.

När inte annat följer av denna lag ska denna lag och föreskrifter som har

meddelats med stöd av lagen gälla även vid luftfart med svenska luftfartyg
utanför svenskt område, om det är förenligt med den främmande lag som är
tillämplig.

2 §

Om det är förenligt med den främmande lag som är tillämplig, ska

följande bestämmelser gälla även vid luftfart utanför svenskt område med
utländska luftfartyg, när sådana används inom ramen för ett svenskt
drifttillstånd:

1. 3–5 kap.,
2. 8 kap. 1 och 4–6 §§,
3. föreskrifter som meddelats med stöd av bestämmelser som anges i 1

eller 2,

4. 12 kap. 1 och 3 §§ när det gäller tillsyn över bestämmelser som anges i

1–3, samt

5. 13 kap. 1–3 §§, 4 § första stycket 6, 8–11 och andra stycket, 5 §, 6 §

första stycket 2 och andra stycket samt 7, 9 och 13 §§.

3 §

När det i denna lag hänvisas till länder inom Europeiska unionen ska,

om inte annat särskilt föreskrivs, därmed innefattas även andra länder som
genom bindande avtal inom det författningsreglerade området omfattas av
bestämmelser om civil luftfart som antagits inom ramen för samarbetet inom
Europeiska unionen.

4 §

I lagen (2010:510) om lufttransporter finns bestämmelser av

civilrättsligt slag om villkoren vid olika former av transporter i luftfart.

1 Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295.

SFS 2010:500

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

2

SFS 2010:500

5 §

För militär luftfart och annan luftfart för statsändamål gäller lagen

endast i den utsträckning som följer av 14 kap.

Luftfart inom svenskt område

6 §

Ett luftfartyg som används vid luftfart inom svenskt område ska vara

registrerat i Sverige eller i ett annat land som är medlem i Internationella
civila luftfartsorganisationen (ICAO) eller som Sverige träffat avtal med om
rätt till luftfart inom svenskt område. Ett luftfartyg som inte används vid
tillståndspliktig luftfart och som stadigvarande används inom svenskt
område ska vara registrerat i Sverige.

Om det finns särskilda skäl, får regeringen eller den myndighet som reger-

ingen bestämmer meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta att
luftfart får äga rum även med andra luftfartyg och på vilka villkor detta får
ske.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om att ett luftfartyg av miljöskäl inte får användas inom svenskt
område.

7 §

Luftfartyg får inte inom svenskt område framföras med överljudsfart.

Om det finns synnerliga skäl, får regeringen eller den myndighet som

regeringen bestämmer meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta
om undantag från förbudet. I samband därmed får det anges på vilka villkor
luftfarten får äga rum.

Ytterligare krav i fråga om framförande av luftfartyg i överljudsfart får

inte ställas med stöd av miljöbalken.

8 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får av

militära skäl meddela föreskrifter eller i ett enskilt fall besluta om
inskränkningar av eller förbud mot luftfart inom viss del av landet
(restriktionsområde). Sådana föreskrifter eller beslut får också meddelas om
det behövs av hänsyn till allmän ordning och säkerhet, friluftsliv, natur- eller
miljövård eller för att undvika störning vid allmän sammankomst eller
offentlig tillställning av större omfattning. Föreskrifter som medför förbud
mot luftfart, och inte enbart inskränkningar, och som meddelas av en annan
myndighet än regeringen får avse förbud under högst två veckor.

Under utomordentliga förhållanden eller när det i övrigt krävs av hänsyn

till allmän säkerhet får regeringen meddela föreskrifter om tillfälliga
inskränkningar av eller förbud mot luftfart inom hela landet.

Luftfartyg av särskild beskaffenhet

9 §

I fråga om luftfartyg som inte har någon förare ombord eller inte är

motordrivna eller som i övrigt är av särskild beskaffenhet får regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om
eller i ett enskilt fall besluta om undantag från bestämmelserna i 1 kap. 6 §
första stycket och 2–8 kap. samt i övrigt meddela de föreskrifter som
behövs. Undantag och föreskrifter får inte utformas så att de strider mot

background image

3

SFS 2010:500

flygsäkerhetens eller det allmännas intresse. En förvaltningsuppgift som an-
sluter till föreskrifterna får, om regeringen föreskriver det, av myndig-
heten överlämnas åt någon annan, även om uppgiften innefattar myndig-
hetsutövning.

I fråga om sådana föremål som är inrättade för rörelse i luften men som

inte är att anse som luftfartyg gäller särskilda föreskrifter.

Luftfartyg registrerade hos en internationell organisation

10 §

De bestämmelser i denna lag som gäller i fråga om luftfartyg som är

registrerade i ett annat land ska på motsvarande sätt tillämpas när det gäller
luftfartyg som är registrerade hos en internationell organisation.

Standarder

11 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om att utrustning som används i eller för luftfart ska följa
vissa standarder när utrustningen har betydelse för flygsäkerheten.

2 kap. Registrering, nationalitet och märkning

Registreringen

1 §

Transportstyrelsen för register över luftfartyg (luftfartygsregistret).

Särskilda bestämmelser om inskrivning av rätt till luftfartyg finns i lagen

(1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg och om vissa internationella
förhållanden i lagen (1955:229) i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års
konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg.

2 §

Ett luftfartyg får registreras i Sverige bara om det helt ägs av

1. svenska staten,
2. svensk kommun eller svenskt landsting,
3. medborgare i ett land inom Europeiska unionen (EU-land) eller

dödsboet efter en sådan person,

4. bolag, förening, samfällighet eller stiftelse som har svensk nationalitet

eller har sitt säte i ett EU-land, eller

5. europeiska ekonomiska intressegrupperingar som har sitt säte i Sverige.
Även om förutsättningar enligt första stycket inte föreligger får ett luft-

fartyg registreras i Sverige, om det brukas av någon som avses i första
stycket och denne har ett drifttillstånd som är utfärdat i Sverige.

Transportstyrelsen får i ett enskilt fall besluta att ett luftfartyg får

registreras i Sverige även om förutsättningar enligt första eller andra stycket
inte föreligger. Ett sådant beslut får fattas bara om luftfartyget i regel
används med utgångspunkt i Sverige.

3 §

Ett luftfartyg som är registrerat i ett annat land får inte registreras i

Sverige, om det inte avregistreras i det andra landet.

background image

4

SFS 2010:500

4 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om att luftfartyg av miljöskäl inte får registreras i
Sverige.

5 §

Ansökan om registrering av ett luftfartyg ska göras av ägaren. De

upplysningar och den utredning som behövs för registreringen ska lämnas
tillsammans med ansökan som ska vara skriftlig.

6 §

Ett luftfartyg ska avregistreras om

1. ägaren skriftligen begär det,
2. kraven i 2 § inte är uppfyllda,
3. det har förolyckats eller förstörts,
4. det efter en flygning inte har hörts av på tre månader, eller
5. det på grund av ombyggnad eller annan sådan ändring upphört att vara

luftfartyg eller, utan att ändring skett, inte längre anses utgöra ett luftfartyg.

Ägaren är skyldig att inom en månad skriftligen anmäla om något har hänt

som enligt första stycket 2–4 medför att ett luftfartyg ska avregistreras.

7 §

Om det finns en inskrivning i ett luftfartyg enligt lagen (1955:227) om

inskrivning av rätt till luftfartyg, får luftfartyget avregistreras endast om den
till vars förmån inskrivningen gäller har medgett det. Detsamma gäller i
fråga om anteckningar som avses i 2 a § nämnda lag.

8 §

Om någon annan än ägaren brukar ett registrerat luftfartyg för en

obestämd tid eller för en bestämd tid om minst en månad ska upplåtaren
eller brukaren genast efter upplåtelsen skriftligen anmäla detta förhållande
för anteckning i luftfartygsregistret, om nyttjanderätten inte skrivits in enligt
lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg. Om nyttjanderätten
har skrivits in, ska anteckning göras i luftfartygsregistret om upplåtaren eller
brukaren begär det.

Om anteckning enligt första stycket skett, ska upplåtaren eller brukaren

anmäla till luftfartygsregistret när en upplåtelse för en obestämd tid upphör
eller en upplåtelse för en bestämd tid upphör i förtid.

9 §

Ett luftfartyg som finns utomlands får efter ansökan av den som

förvärvat luftfartyget för viss tid föras in i ett bihang till luftfartygsregistret,
om förutsättningarna i 2 och 3 §§ är uppfyllda, och förbud mot registrering
inte har föreskrivits enligt 4 §.

Nationaliteten

10 §

Ett luftfartyg som är infört i luftfartygsregistret har svensk

nationalitet.

Transportstyrelsen utfärdar bevis om registreringen (nationalitets- och

registreringsbevis).

11 §

Ett luftfartyg som har antecknats i bihanget till luftfartygsregistret har

svensk nationalitet så länge anteckningen gäller och anses vid tillämpningen
av 1 kap. 6 § första stycket vara registrerat i Sverige.

background image

5

SFS 2010:500

Transportstyrelsen utfärdar bevis om anteckningen i bihanget

(interimistiskt nationalitets- och registreringsbevis).

12 §

Ett luftfartyg ska ha nationalitets- och registreringsbevis när det

används vid luftfart.

Om ett luftfartyg används enligt föreskrifter eller beslut meddelade med

stöd av 1 kap. 6 § andra stycket, gäller de villkor som meddelas av
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.

Märkningen

13 §

Ett luftfartyg som är infört i luftfartygsregistret eller antecknat i

bihanget till registret ska vara märkt med sina nationalitets- och
registreringsbeteckningar.

Ett utländskt luftfartyg ska vid luftfart inom svenskt område vara märkt i

enlighet med föreskrifterna i registreringsstaten.

Om ett luftfartyg används enligt föreskrifter eller beslut meddelade med

stöd av 1 kap. 6 § andra stycket, gäller de villkor som meddelas av
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

3 kap. Luftvärdighet och miljövärdighet

Luftfartygs luftvärdighet och miljövärdighet

1 §

Ett luftfartyg ska vara luftvärdigt och miljövärdigt när det används vid

luftfart. Luftfartygets ägare eller, om luftfartyget inte används av ägaren,
den som brukar det i ägarens ställe ansvarar för detta. Ägaren eller brukaren
ska till den myndighet som avses i 8 § snarast anmäla sådana förhållanden
som har betydelse för luftvärdigheten eller miljövärdigheten.

Ett luftfartyg anses luftvärdigt om det är konstruerat, tillverkat, utprovat,

utrustat och underhållet på ett sådant sätt samt har sådana flygegenskaper att
flygsäkerhetens krav är uppfyllda.

Ett luftfartyg anses miljövärdigt om det är konstruerat, tillverkat, utprovat,

utrustat och underhållet på ett sådant sätt att det inte orsakar skada genom
buller eller luftförorening eller genom annan liknande störning. Ytterligare
krav i fråga om luftfartygs miljövärdighet får inte ställas med stöd av
miljöbalken.

2 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela ytterligare föreskrifter om förutsättningarna för att ett luftfartyg ska an-
ses vara luftvärdigt och miljövärdigt.

Luftvärdighetsbevis och miljövärdighetsbevis

3 §

När ett luftfartyg har visats vara luftvärdigt, utfärdas luftvärdig-

hetsbevis. När ett luftfartyg har visats vara miljövärdigt, utfärdas miljö-
värdighetsbevis. Bevisen får begränsas till att avse viss tid, viss luftfart eller
luftfart inom visst område.

Bevisen får förnyas, om luftfartyget uppfyller de krav på luftvärdighet

respektive miljövärdighet som gäller när förnyelsen ska ske.

background image

6

SFS 2010:500

4 §

Ett luftfartyg ska ha luftvärdighetsbevis och miljövärdighetsbevis när

det används vid luftfart.

Ett svenskt luftfartyg ska ha svenskt luftvärdighetsbevis och svenskt

miljövärdighetsbevis eller utländska sådana bevis som har godkänts i
Sverige.

Ett utländskt luftfartyg ska ha luftvärdighetsbevis och miljövärdighets-

bevis som har utfärdats eller godkänts i luftfartygets registreringsstat och
som enligt avtal med den staten ska erkännas i Sverige. För ett utländskt
luftfartyg godtas även svenskt luftvärdighetsbevis och svenskt miljö-
värdighetsbevis.

Ett motsvarande bevis som har utfärdats med stöd av EU-rättsliga

bestämmelser ska jämställas med ett svenskt bevis enligt denna paragraf.

5 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta att ett luftfartyg som
uppfyller kraven på flygsäkerhet får användas vid luftfart inom svenskt
område även om kraven i 4 § inte är uppfyllda. Ett sådant beslut får
tidsbegränsas.

Ett beslut enligt första stycket får återkallas om kraven på flygsäkerhet el-

ler om miljö- eller bullerskäl ger anledning till det.

6 §

Om inte annat beslutas blir ett svenskt luftvärdighetsbevis respektive

ett svenskt miljövärdighetsbevis ogiltigt om

1. luftfartyget inte underhålls på föreskrivet sätt,
2. föreskrivna ändringar inte utförs,
3. det görs ändringar i luftfartyget eller i dess utrustning som kan antas ha

betydelse för luftvärdigheten eller miljövärdigheten,

4. luftfartyget inte genomgår föreskriven besiktning eller kontroll, eller
5. luftfartyget eller utrustningen har skadats på ett sätt som uppenbarligen

har betydelse för luftvärdigheten eller miljövärdigheten.

Om det inträffar andra omständigheter som kan antas ha betydelse för

luftvärdigheten eller miljövärdigheten, får det beslutas att luftvärdighetsbe-
viset respektive miljövärdighetsbeviset är ogiltigt.

Ett luftvärdighetsbevis eller ett miljövärdighetsbevis som är ogiltigt enligt

första eller andra stycket förblir ogiltigt till dess luftfartyget förklaras
luftvärdigt respektive miljövärdigt. När ett luftvärdighetsbevis eller ett
miljövärdighetsbevis är ogiltigt enligt denna paragraf ska innehavaren av
beviset efter anmaning genast lämna detta till den myndighet som prövar
frågor om luftvärdighetsbevis och miljövärdighetsbevis.

7 §

Bestämmelserna i 3 och 6 §§ gäller på motsvarande sätt i fråga om

godkännande av utländska luftvärdighetsbevis och utländska miljö-
värdighetsbevis och om förnyelse och ogiltighet av sådana godkännanden.

8 §

Frågor om luftvärdighetsbevis och miljövärdighetsbevis prövas av den

myndighet som regeringen bestämmer. Regeringen får meddela föreskrifter
om att myndigheten får överlämna till en särskild sakkunnig att utfärda och
förnya sådana bevis.

background image

7

SFS 2010:500

Förrättningsmans tillträde till luftfartyg

9 §

I samband med prövning av frågor om luftvärdighetsbevis och

miljövärdighetsbevis ska förrättningsman lämnas tillträde till luftfartyget.
Luftfartygets ägare eller brukare liksom dess befälhavare och besättning ska
medverka i den utsträckning som behövs. Förrättningen ska utföras så att
minsta möjliga olägenhet uppstår.

Utprovning av luftfartygs flygegenskaper

10 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta att ett luftfartyg får
användas vid luftfart, även om villkoren i detta kapitel inte är uppfyllda, om
det behövs för att pröva ett luftfartygs flygegenskaper eller av andra
särskilda skäl.

Tillverkning och underhåll av luftfartyg

11 §

För att tillverka luftfartyg samt tillbehör och reservdelar till dem och

för att utföra underhålls-, reparations- och ändringsarbeten på luftfartyg,
tillbehör och reservdelar krävs tillstånd av regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta om undantag från
tillståndskravet, om det kan ske med hänsyn till flygsäkerheten.

4 kap. Flygcertifikat m.m.

Behörighet att föra ett luftfartyg och tjänstgöra ombord

1 §

Ett luftfartyg får föras endast av den som innehar ett gällande flyg-

certifikat.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta om undantag från kravet på
flygcertifikat, om det finns särskilda skäl och det kan ske med hänsyn till
flygsäkerheten.

2 §

En innehavare av flygcertifikat får föra ett luftfartyg endast av den

kategori, klass och typ samt under de villkor och för de behörigheter som
anges i certifikatet.

3 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om att andra medlemmar av besättningen på ett
luftfartyg än förare ska ha ett gällande flygcertifikat för att få utföra vissa
uppgifter ombord.

Bestämmelser om certifikat och behörighetsbevis för personal inom mark-

organisationen finns i 6 kap.

background image

8

SFS 2010:500

Utbildning

4 §

Den som genomgår utbildning för flygcertifikat får ensam föra ett

luftfartyg under de förutsättningar som anges i ett elevtillstånd som utfärdats
för henne eller honom.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om eller i ett enskilt fall medge undantag från kravet på
elevtillstånd. Ett sådant undantag får medges endast den som kan anses
uppfylla lämplighetskraven i 9 § första stycket.

5 §

Den som tjänstgör som flyglärare ska ha ett gällande flygcertifikat för

den kategori, klass och typ av luftfartyg som utbildningen avser samt sådan
särskild behörighet som föreskrivits med stöd av 10 §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om behörighetskrav för den som tjänstgör som kontrollant vid
flygprov och som instruktör vid flygträning på marken.

Behörighetshandlingar

6 §

Ett elevtillstånd ska vara utfärdat i Sverige. Regeringen eller den

myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att ett
tillstånd ska godtas som elevtillstånd enligt denna lag trots att det inte är
utfärdat i Sverige. Ett elevtillstånd är giltigt endast om innehavaren har ett
gällande intyg om att föreskrivna medicinska krav är uppfyllda (medicinskt
intyg
).

7 §

Ett flygcertifikat ska vara utfärdat eller godkänt i Sverige. Ett certifikat

är giltigt endast i den utsträckning de till certifikatet knutna behörigheterna
är gällande och om innehavaren har ett gällande medicinskt intyg.

Som flygcertifikat enligt denna lag godtas även ett certifikat som är

utfärdat eller godkänt i ett annat land och som enligt avtal med det landet
eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 10 § ska erkännas i
Sverige. För tjänstgöring på svenska luftfartyg i internationell trafik krävs
dock ett sådant certifikat som anges i första stycket.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta att ett flygcertifikat, som har
utfärdats i ett annat land för en svensk medborgare, inte ska gälla för luftfart
inom svenskt område.

8 §

Ett medicinskt intyg ska vara utfärdat eller godkänt i Sverige, eller

sådant att det enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 10 § ska
erkännas i Sverige.

Utfärdande av elevtillstånd, flygcertifikat och medicinskt intyg

9 §

Ett elevtillstånd eller ett flygcertifikat får utfärdas endast för den som

innehar ett gällande medicinskt intyg och som med hänsyn till sina
personliga förhållanden kan anses lämplig att inneha ett elevtillstånd eller ett
certifikat. Prövningen av de personliga förhållandena ska avse att sökanden
är pålitlig i nykterhetshänseende och i övrigt kan antas komma att respektera

background image

9

SFS 2010:500

reglerna för luftfarten och visa den hänsyn och det ansvar och omdöme som
krävs av en innehavare av ett elevtillstånd eller ett certifikat.

Det som sägs i första stycket gäller även när ett elevtillstånd eller ett

certifikat ska förnyas eller ett certifikat ska utökas, godkännas eller
erkännas.

10 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om

1. krav i fråga om ålder för att ett elevtillstånd ska få utfärdas,
2. krav i fråga om ålder, kunskaper, erfarenhet och skicklighet för att ett

flygcertifikat ska få utfärdas,

3. de förutsättningar under vilka ett certifikat ska få utökas, förnyas,

godkännas eller erkännas,

4. krav på särskild behörighet för att en certifikatinnehavare ska få

fullgöra vissa uppgifter vid luftfart om det behövs av hänsyn till flyg-
säkerheten, och

5. krav i fråga om hälsotillstånd samt fysiska och psykiska förhållanden

för att ett medicinskt intyg ska få utfärdas, godkännas eller erkännas.

11 §

Den som ansöker om att ett flygcertifikat ska utfärdas, utökas,

förnyas eller godkännas eller om att de behörigheter som är knutna till
certifikatet ska förnyas är skyldig att genomgå de undersökningar och prov
(certifikatprov) som föreskrivits med stöd av 10 §.

Regeringen får meddela föreskrifter om att den myndighet som prövar

frågor om flygcertifikat får uppdra åt någon annan att genomföra proven.

12 §

Ett elevtillstånd utfärdas eller förnyas för viss tid. Det får begränsas

till att gälla under vissa förutsättningar.

13 §

Ett flygcertifikat utfärdas, utökas, förnyas eller godkänns för viss tid.

Det får begränsas till att gälla under vissa förutsättningar.

14 §

Har en spärrtid fastställts enligt 22 § första stycket får ett elevtillstånd

eller ett flygcertifikat inte utfärdas eller godkännas under spärrtiden.

15 §

Ett medicinskt intyg utfärdas eller godkänns för viss tid.

Återkallelse och begränsning av elevtillstånd eller flygcertifikat

16 §

Ett elevtillstånd eller ett flygcertifikat ska återkallas

1. om innehavaren har gjort sig skyldig till brott mot 13 kap. 2 eller 3 §,
2. om innehavaren vid utövande av luftfart har gjort sig skyldig till grov

oaktsamhet eller har visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv
eller egendom,

3. om innehavaren genom att upprepade gånger överträda de

bestämmelser som gäller för luftfarten i väsentlig grad har visat bristande
vilja eller förmåga att rätta sig efter bestämmelserna,

4. om innehavaren i annat fall vid utövande av luftfart har brutit mot

någon bestämmelse som har väsentlig betydelse för flygsäkerheten,

background image

10

SFS 2010:500

5. om innehavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende eller

genom bruk av annat ämne än alkohol inte kan anses lämplig att inneha ett
elevtillstånd eller ett flygcertifikat,

6. om det med hänsyn till annat brott som innehavaren har gjort sig

skyldig till kan antas att han eller hon inte kommer att respektera reglerna
för luftfarten och visa den hänsyn och det ansvar och omdöme som krävs av
en innehavare eller om han eller hon på grund av sina personliga
förhållanden i övrigt inte kan anses lämplig att inneha ett elevtillstånd eller
ett flygcertifikat,

7. om innehavarens förutsättningar att fullgöra den luftfartsverksamhet

som elevtillståndet eller flygcertifikatet avser är så väsentligt begränsade
genom sjukdom eller skada eller av någon annan sådan orsak att han eller
hon av flygsäkerhetsskäl inte längre bör inneha ett elevtillstånd eller ett
flygcertifikat,

8. om innehavaren annars inte uppfyller fastställda krav i fråga om

kunskaper och skicklighet,

9. om innehavaren inte följer ett föreläggande att genomgå kontroll av att

han eller hon kan förrätta den tjänst som elevtillståndet eller flygcertifikatet
avser eller ett föreläggande att lämna intyg angående sin fysiska eller
psykiska lämplighet som innehavare av elevtillstånd eller flygcertifikat,

10. om innehavaren själv begär det.

17 §

Återkallelse enligt 16 § 4, 6, 7, 8, 9 eller 10 får när det gäller ett

flygcertifikat begränsas till att avse en eller flera behörigheter.

I fall som avses i 16 § 5, 6, 7, 8 eller 9 får ett elevtillstånd eller ett

flygcertifikat i stället för att återkallas begränsas till att gälla under vissa
förutsättningar.

18 §

En återkallelse med anledning av brottslig gärning ska när det gäller

frågan om brott föreligger grunda sig på en lagakraftvunnen dom, ett god-
känt strafföreläggande, ett godkänt föreläggande om ordningsbot eller ett
beslut om åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. rättegångsbalken eller motsvaran-
debestämmelse i en annan författning.

Med svensk dom jämställs vid tillämpningen av denna lag brottmålsdom

eller annat likvärdigt avgörande som har meddelats av en utländsk domstol
eller någon annan utländsk myndighet.

Varning eller erinran

19 §

I stället för att ett elevtillstånd eller ett flygcertifikat återkallas ska

innehavaren varnas i sådana fall som avses i 16 § 3, 4, 5 eller 6, om varning
av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd.

Om det inte finns tillräckliga skäl för varning, ska innehavaren erinras om

de krav som gäller för elevtillstånd eller certifikat (erinran).

Återkallelse tills vidare

20 §

Ett elevtillstånd eller ett flygcertifikat ska återkallas eller begränsas

tills vidare i avvaktan på ett slutligt avgörande av frågan, om det på

background image

11

SFS 2010:500

sannolika skäl kan antas att tillståndet eller certifikatet kommer att återkallas
slutligt eller begränsas.

Omhändertagande av flygcertifikat

21 §

Ett flygcertifikat ska omhändertas, om innehavaren vid utövande av

luftfart har

1. visat tydliga tecken på påverkan av alkohol eller något annat ämne,

eller

2. gjort sig skyldig till grov oaktsamhet eller har visat uppenbar likgiltig-

het för andra människors liv eller egendom.

Ett certifikat får också omhändertas, om innehavaren på grund av

sjukdom eller skada eller av någon annan sådan orsak inte kan fullgöra de
uppgifter som certifikatet avser på ett trafiksäkert sätt.

Ett certifikat gäller inte när det är omhändertaget.
Ett beslut om omhändertagande av flygcertifikat får meddelas av polis,

åklagare eller Transportstyrelsen. Frågan om ett omhändertagande ska följas
av en ansökan om återkallelse eller om flygcertifikatet ska återlämnas ska
prövas skyndsamt.

Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om omhändertagande av

flygcertifikat.

Spärrtid

22 §

Om en ansökan om att ett elevtillstånd eller ett flygcertifikat ska

utfärdas eller förnyas inte kan bifallas på grund av sökandens personliga
förhållanden, ska en spärrtid bestämmas som ska förflyta innan handlingen
får utfärdas. Detsamma gäller om ett elevtillstånd eller ett flygcertifikat
återkallas med stöd av 16 § 1, 2, 3, 4, 5 eller 6. Spärrtiden ska vara lägst tre
månader och högst tre år. Vid återkallelse enligt 16 § 1 eller 2 ska spärrtiden
bestämmas till lägst ett år. Vid återkallelse räknas tiden från det att
behörigheten fråntogs innehavaren av elevtillståndet eller flygcertifikatet.

En spärrtid som har fastställts enligt första stycket får, sedan beslutet om

fastställande av tiden har vunnit laga kraft, sättas ned om nya
omständigheter inträffar eller framkommer och det finns synnerliga skäl för
nedsättning. Det får dock inte bestämmas kortare tid än som anges i första
stycket tredje eller fjärde meningen.

Underlåtelse av certifikatingripande m.m.

23 §

Om ett elevtillstånd eller ett flygcertifikat varit återkallat tills vidare

under minst så lång tid som skulle ha bestämts som spärrtid, får det när
frågan om återkallelse slutligt avgörs beslutas att ytterligare ingripande inte
ska ske. Detsamma gäller om ett flygcertifikat har varit omhändertaget.

Nytt certifikat efter återkallelse

24 §

Ansökan om utfärdande av flygcertifikat efter återkallelse får inte

prövas innan spärrtiden löpt ut.

background image

12

SFS 2010:500

Efter återkallelse får ett nytt flygcertifikat utfärdas endast om sökanden

uppfyller kraven i 9 § första stycket och har avlagt de certifikatprov som har
föreskrivits med stöd av 10 §.

Certifikatkontroll

25 §

Om det kan antas att en certifikatinnehavare inte på ett betryggande

sätt kan utföra de uppgifter som certifikatet avser, får den myndighet som
prövar frågor om certifikat förelägga innehavaren att genomgå de
undersökningar och prov som behövs (certifikatkontroll). En
certifikatinnehavare är också skyldig att till myndigheten anmäla sådana
omständigheter som kan antas ha betydelse för behörigheten.

Den myndighet som avses i första stycket får även förelägga den som

innehar ett elevtillstånd eller ett flygcertifikat att lämna ett intyg om sin
fysiska och psykiska lämplighet som innehavare av elevtillstånd respektive
flygcertifikat.

Godkännande av utländska flygcertifikat

26 §

Ett godkännande i Sverige av ett utländskt flygcertifikat får inte avse

längre tid än giltighetstiden på certifikatet.

Återkallelse av ett svenskt godkännande av ett utländskt flygcertifikat ska

ske på de grunder som anges i 16–25 §§.

Prövning av frågor om elevtillstånd och flygcertifikat

27 §

Transportstyrelsen prövar, med de undantag som anges i 28 §, frågor

om elevtillstånd, flygcertifikat, medicinskt intyg och godkännande av
utländskt flygcertifikat.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får förordna

läkare att utfärda medicinska intyg. Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om de krav som ska vara
uppfyllda för ett sådant förordnande.

Har ett medicinskt intyg utfärdats eller förlängts av en förordnad läkare

får Transportstyrelsen inom en tid av sextio dagar från utfärdandet ompröva
om den enskilde uppfyller föreskrivna medicinska krav om särskilda
omständigheter föranleder det.

28 §

Allmän förvaltningsdomstol prövar efter ansökan frågor om

1. återkallelse av elevtillstånd, flygcertifikat och godkännande av

utländska flygcertifikat,

2. varning, och
3. nedsättning av spärrtid som bestämts av domstol enligt 22 § första

stycket.

Frågor om återkallelse eller begränsning tills vidare av elevtillstånd eller

flygcertifikat prövas av domstol, dock endast om handlingen har
omhändertagits enligt 21 § första stycket eller om i annat fall fråga om
återkallelse eller begränsning är anhängig vid domstol.

background image

13

SFS 2010:500

29 §

I mål om elevtillstånd, flygcertifikat och godkännande av utländska

flygcertifikat får rätten förelägga den enskilda parten att lämna

1. medicinskt intyg eller annat intyg om sin fysiska och psykiska

lämplighet,

2. bevis om att han eller hon har avlagt certifikatprov,
3. bevis om att han eller hon har genomgått certifikatkontroll.
Ett sådant föreläggande får överklagas endast i samband med ett över-

klagande av det beslut varigenom målet avgörs.

30 §

Om rätten i ett mål om återkallelse av ett elevtillstånd, ett flyg-

certifikat eller ett godkännande av ett utländskt flygcertifikat beslutar att
återkallelse inte ska ske, får rätten meddela särskilda villkor för elev-
tillståndet, certifikatet eller godkännandet.

31 §

I mål som prövas med stöd av 28 § förs det allmännas talan av

Transportstyrelsen.

Flygdagbok

32 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om att en förare av ett luftfartyg och annan ska föra
flygdagbok och om hur detta ska ske.

5 kap. Luftfartygs befälhavare och besättning samt tjänstgöring
ombord

Luftfartygs befälhavare

1 §

Ett luftfartyg ska ha en befälhavare när det används vid luftfart.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om befälhavare.

Luftfartygs besättning

2 § Ett luftfartygs ägare eller, om luftfartyget inte används av ägaren, den
som brukar det i ägarens ställe ska se till att luftfartyget är bemannat på
föreskrivet sätt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om ett luftfartygs besättning.

Befälhavarens myndighet

3 §

Befälhavaren har den högsta myndigheten ombord. Om det behövs får

han eller hon bestämma att medlemmar av besättningen tillfälligt ska arbeta
med annat än det som deras anställning avser. Passagerarna ska rätta sig
efter vad befälhavaren bestämmer om ordningen ombord.

Befälhavaren får sätta i land eller vägra att ta ombord besättnings-

medlemmar, passagerare och gods, när omständigheterna kräver det.

background image

14

SFS 2010:500

Förberedande och genomförande av flygning

4 §

Befälhavaren ska övervaka att luftfartyget är luftvärdigt. Han eller hon

ska se till att det är utrustat, bemannat och lastat på föreskrivet sätt. Vidare
ska befälhavaren se till att flygningen förbereds och genomförs i enlighet
med gällande bestämmelser.

Befälhavaren har när det gäller luftvärdigheten samma skyldighet att göra

anmälan som ägaren har enligt 3 kap. 1 § första stycket.

Upprätthållande av ordning

5 §

Om någon genom sitt uppträdande ombord utgör en omedelbar fara för

flygsäkerheten eller luftfartsskyddet, får befälhavaren vidta de åtgärder mot
denne som behövs för att avvärja faran.

För att genomföra dessa åtgärder får befälhavaren inte använda strängare

medel än förhållandena kräver.

Befälhavaren bör i första hand försöka tala den som skapat faran till rätta

genom upplysningar och uppmaningar. Våld får tillgripas endast när andra
medel inte hjälper. Om våld tillgrips ska den lindrigaste form brukas som
kan förväntas leda till det avsedda resultatet. Våld får inte brukas längre än
som är absolut nödvändigt.

Medlemmar av besättningen ska lämna befälhavaren den hjälp han eller

hon behöver. Passagerare får efter uppmaning av befälhavaren lämna sådan
hjälp. Om en åtgärd med hänsyn till faran måste vidtas omedelbart, får
besättningsmedlemmar och passagerare själva genomföra den utan
uppmaning av befälhavaren.

Besättningsmedlemmar och passagerare som lämnar hjälp eller annars

vidtar åtgärd enligt fjärde stycket har samma rätt som befälhavaren att bruka
våld.

6 §

Om något svårare brott begås ombord, ska befälhavaren om möjligt

vidta de åtgärder som behövs för utredningen och som inte kan uppskjutas.

Befälhavaren ska om möjligt se till att gärningsmannen inte avviker och

får omhänderta honom eller henne för att hindra det. I sådant fall gäller
bestämmelserna i 5 §. Gärningsmannen får inte vara omhändertagen längre
än till dess han eller hon kan överlämnas till en behörig svensk eller
utländsk myndighet.

Befälhavaren får ta i förvar sådana föremål som kan ha betydelse för

utredningen. Han eller hon ska till den myndighet som avses i andra stycket
ge de upplysningar och överlämna de föremål som kan ha betydelse för
utredningen.

Försorg om passagerare, luftfartyg och gods

7 §

Om ett luftfartyg råkar i nöd, ska befälhavaren göra allt vad han eller

hon kan för att rädda ombordvarande, luftfartyg och gods. Måste luftfartyget
överges ska han eller hon om möjligt se till att luftfartygshandlingarna tas
om hand.

background image

15

SFS 2010:500

Rapporteringsskyldighet

8 §

Om det inträffar en olyckshändelse vid användningen av ett luftfartyg

som medför att någon avlider, att någon blir allvarligt skadad, att luftfartyget
får betydande skada eller att egendom som inte transporteras med
luftfartyget får betydande skada, ska befälhavaren rapportera det inträffade.
Han eller hon ska också rapportera, när det har funnits någon allvarlig fara
för att en sådan olycka skulle inträffa eller när något har hänt som tyder på
ett väsentligt fel hos luftfartyget eller markorganisationen.

Luftfartygets ägare eller, om luftfartyget inte används av ägaren, den som

brukar det ska

1. fullgöra de skyldigheter som anges i första stycket, om befälhavaren

inte kan fullgöra sin skyldighet, och

2. rapportera om ett luftfartyg har försvunnit under flygning och inte har

kunnat återfinnas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om att rapporteringsskyldigheten ska gälla också för medlemmar
av besättningen eller för andra som utfört arbete som har samband med
berörd flygning. Regeringen får meddela föreskrifter om att rapportering av
olyckor och tillbud som är av betydelse för luftfartens säkerhet ska
rapporteras också i andra fall än som anges i första och andra styckena.

I 10 kap. finns bestämmelser om rapportering av händelser inom civil

luftfart.

Förbud mot tjänstgöring vid sjukdom m.m.

9 §

Den får inte tjänstgöra ombord som på grund av sjukdom, uttröttning,

påverkan av alkoholhaltiga drycker eller andra medel eller av andra sådana
skäl inte kan fullgöra sina uppgifter på ett betryggande sätt.

6 kap. Flygplatser och den övriga markorganisationen

Flygplatser och andra start- och landningsplatser

1 §

Med flygplats avses i denna lag ett mark- eller vattenområde, som helt

eller delvis har inrättats så att luftfartyg ska kunna ankomma, avgå samt röra
sig på marken eller vattnet.

2 §

För start och landning med luftfartyg ska i första hand en flygplats

användas. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om vilka flygplatser som får användas vid olika slag av
luftfart.

För start och landning får tillfälligt eller i begränsad omfattning även ett

land- eller vattenområde användas som inte särskilt har inrättats för ett
sådant ändamål. Skulle start eller landning innebära nämnvärd skada eller
olägenhet för områdets ägare eller innehavare krävs dennes samtycke. I
fråga om användande för start och landning av områden, som inte har
inrättats för sådana ändamål eller som tillfälligt har inrättats för sådana
ändamål, gäller de föreskrifter som meddelas av regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer.

Det som sägs i första och andra styckena gäller inte nödsituationer eller

andra därmed jämförbara fall.

background image

16

SFS 2010:500

3 §

Om det behövs av hänsyn till natur- eller miljövård, friluftsliv,

kommunikationer, fiske eller näringsverksamhet, får regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om att ett visst
område inte får användas för landning.

4 §

Flygplatser ska uppfylla flygsäkerhetens och luftfartsskyddets krav.

Tillstånd att inrätta en flygplats

5 §

För att inrätta en flygplats krävs tillstånd av regeringen eller den

myndighet som regeringen bestämmer. Detsamma gäller om en flygplats
byggs om, såvida inte ombyggnaden är av mindre betydelse för flygplatsens
användning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta att en flygplats med hänsyn till
dess art, trafikens ringa omfattning eller andra särskilda omständigheter får
inrättas utan ett sådant tillstånd som avses i första stycket.

6 §

Ett tillstånd enligt 5 § får meddelas endast om flygplatsen är lämplig

från allmän synpunkt. Vid prövningen ska hänsyn särskilt tas till flygsäker-
heten, relationen till övrig luftfart och andra transportslag, totalförsvaret
samt särskilda störningar.

Vid tillståndsprövningen ska 3 och 4 kap., 5 kap. 3 § och 16 kap. 5 §

miljöbalken tillämpas.

Ett tillstånd får inte meddelas i strid mot en detaljplan eller områdes-

bestämmelser. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas,
får dock mindre avvikelser göras.

7 §

När ett tillstånd enligt 5 § meddelas, får tillståndet förenas med villkor.

Om tillståndet meddelas av regeringen, får sådana villkor bestämmas av den
myndighet som regeringen bestämmer.

Drifttillstånd för flygplatser

8 §

En flygplats får inte tas i bruk innan den har godkänts från flyg-

säkerhetssynpunkt och meddelats ett drifttillstånd av den myndighet som
regeringen bestämmer. Detsamma gäller om en flygplats byggts om, såvida
inte ombyggnaden är av mindre betydelse för flygplatsens användning. Ett
drifttillstånd ska ges för viss tid. Drifttillståndet ska meddelas den som
driver flygplatsen och ska innehålla de villkor som ska gälla.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vilka krav som ska vara uppfyllda från flygsäkerhets-
synpunkt för att ett område ska få användas som flygplats.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta att en flygplats med hänsyn till
dess art, trafikens ringa omfattning eller andra särskilda omständigheter inte
behöver ha meddelats ett drifttillstånd innan den tas i bruk.

9 §

Om de föreskrifter eller villkor som avses i 8 § åsidosätts i väsentlig

grad, ska drifttillståndet återkallas av den myndighet som har meddelat det.

background image

17

SFS 2010:500

Detta gäller också om flygplatsen annars inte uppfyller de krav som gäller
för flygplatser. Om det är tillräckligt för att upprätthålla flygsäkerheten, får
ett drifttillstånd i stället för att återkallas begränsas till att gälla viss del av
verksamheten eller att gälla under vissa förutsättningar.

Ett drifttillstånd ska återkallas tills vidare i avvaktan på ett slutligt

avgörande av återkallelsefrågan, om det på sannolika skäl kan antas att
drifttillståndet kommer att återkallas slutligt. Om det på sannolika skäl kan
antas att tillståndet kommer att begränsas slutligt, får det begränsas tills
vidare i avvaktan på ett slutligt avgörande.

10 §

Den som driver en flygplats ska anmäla om något inträffar som

medför att kraven för drifttillstånd inte längre är uppfyllda. Om det krävs av
flygsäkerhetsskäl, ska den som driver flygplatsen se till att anläggningen
inte används eller att användningen begränsas.

11 §

Om en flygplats, som inte behöver drifttillstånd innan den tas i bruk,

inte uppfyller flygsäkerhetskraven, får regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer i ett enskilt fall besluta att den inte får användas eller
ange under vilka förutsättningar den får användas.

Övriga tillstånd

12 §

Regeringen får meddela föreskrifter om att det krävs tillstånd för att

inrätta och driva även andra anläggningar för luftfarten än flygplatser.
Frågor om tillstånd och om villkoren för dessa prövas av regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer.

Flygtrafiktjänst

13 §

Det ska finnas flygtrafiktjänst för att trygga och underlätta luftfarten.

Verksamheten inom flygtrafiktjänst ska vara godkänd från flyg-
säkerhetssynpunkt av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer. Ett godkännande får återkallas av den myndighet som har
meddelat det, om föreskrivna krav inte uppfylls.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om flygtrafiktjänsten.

Flygtrafikledningstjänst för luftrummet i anslutning till en flygplats får

ombesörjas av den som driver flygplatsen eller den som fått ett sådant
uppdrag av den som driver flygplatsen. Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får besluta om omfattningen av detta luftrum. Den
som utför flygtrafikledningstjänst för luftrummet i anslutning till en
flygplats får lämna tillstånd i form av klarering och anvisningar om färdväg
för luftfartyg.

Tystnadsplikt

14 §

Den som har fullgjort uppgifter inom flygtrafiktjänst får inte

obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon under uppdraget eller i sin
tjänst fått veta om enskildas ekonomiska eller personliga förhållanden.

background image

18

SFS 2010:500

I det allmännas verksamhet tillämpas bestämmelserna i offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) i stället för det som sägs i första stycket.

Luftfartsskyddet på flygplatser m.m.

15 §

I lagen (2004:1100) om luftfartsskydd och i EU-rättsakter som det

hänvisas till i den lagen finns närmare bestämmelser om luftfartsskyddet på
flygplatser m.m.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i ett

enskilt fall besluta att en anläggning eller en verksamhet vid en anläggning
som används för luftfart inte får användas eller att verksamheten inte får
bedrivas om inte luftfartsskyddets krav är uppfyllda, eller ange under vilka
förutsättningar anläggningen får användas eller verksamheten bedrivas.

Ordning och säkerhet m.m.

16 §

Utan tillstånd av den som driver en flygplats får inte någon beträda en

sådan del av ett flygplatsområde där det genom stängsel eller skyltar eller på
annat liknande sätt klart framgår att allmänheten inte har tillträde. Motsva-
rande gäller för andra anläggningar för luftfarten.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om tillträde till flygplatser och andra anläggningar för
luftfarten och om ordningen där.

En befattningshavare som fullgör ordnings- och säkerhetstjänst vid en

flygplats eller en annan anläggning för luftfarten får från flygplatsområdet
eller anläggningen avvisa eller avlägsna den som obehörigen uppehåller sig
där eller som stör ordningen eller äventyrar flygsäkerheten eller
luftfartsskyddet.

Utländska luftfartygs tillträde till flygplatser

17 §

En flygplats som är öppen för allmänt bruk ska på samma villkor som

för svenska luftfartyg i internationell trafik vara öppen för utländska
luftfartyg i sådan trafik, om dessa är registrerade i en stat som har träffat
överenskommelse med Sverige om denna förmån.

Avgifter

18 §

Den som driver en flygplats och den som tillhandahåller tjänster för

luftfarten får ta ut avgifter för användningen av flygplatsen, andra allmänna
anläggningar och tjänsterna.

I den omfattning som följer av 1981 års multilaterala överenskommelse

om undervägsavgifter ska Europeiska organisationen för säkrare flyg-
trafiktjänst (Eurocontrol) meddela föreskrifter om, påföra och driva in un-
dervägsavgifter.

background image

19

SFS 2010:500

Flygledare m.m.

19 §

Endast den får arbeta som flygledare i flygtrafikledningstjänst eller

flygtekniker som har ett gällande certifikat för arbetet. Regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om eller i ett
enskilt fall besluta om undantag från kravet på certifikat när det gäller arbete
som utförs inom organisationer som uppfyller flygsäkerhetens krav med
hänsyn till arbetets omfattning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

1. att annan personal med uppgifter inom markorganisationen eller med

andra uppgifter av betydelse för flygsäkerheten än som avses i 4 kap. ska ha
behörighetsbevis,

2. att det krävs elevtillstånd och medicinskt intyg för att genomgå

utbildning för certifikat och för att få certifikat och behörighetsbevis, och

3. godtagande i Sverige av utländska elevtillstånd, certifikat och

behörighetsbevis.

I fråga om elevtillstånd, certifikat, behörighetsbevis och medicinskt intyg

gäller bestämmelserna i 4 kap. 6 och 8–31 §§.

20 §

Bestämmelsen i 5 kap. 9 § gäller också flygledare i flygtrafik-

ledningstjänst och flygtekniker. Regeringen får meddela föreskrifter om att
bestämmelsen i 5 kap. 9 § ska gälla även annan personal inom
markorganisationen med tjänstgöring som är av betydelse för flygsäker-
heten.

Flyghinder

21 §

För att förebygga fara för flygsäkerheten får regeringen eller den

myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om

1. förbud mot eller annan begränsning av uppsättning av märken,

belysning eller andra anordningar som kan utgöra en sådan fara, och

2. markering av byggnader, andra anläggningar och objekt som kan utgöra

sådan fara (flyghinder).

Föreskrifter som meddelas med stöd av första stycket får inte leda till

något avsevärt men för dem som äger eller har särskild rätt till berörd mark.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om åtgärder som får vidtas när föreskrifter enligt första stycket
inte följs.

22 §

I fråga om kostnader för markering av flyghinder enligt 21 § första

stycket 2 gäller följande, om inte annat har avtalats.

Vid inrättande eller ändring av en flygplats eller tillhörande inflygnings-

eller utflygningsprocedurer ska kostnaderna betalas av den som inrättar en
flygplats eller ansöker om att ändra procedurerna.

Vid uppförande av en byggnad eller annan anläggning vid en befintlig

flygplats och tillhörande inflygnings- eller utflygningsprocedurer ska
kostnaderna betalas av den som uppför byggnaden eller anläggningen.

background image

20

SFS 2010:500

23 §

Den som för egen räkning utför eller låter utföra arbeten som avser

uppförande eller tillbyggnad av en byggnad eller annan anläggning som kan
utgöra fara för flygsäkerheten är skyldig att göra en anmälan om arbetena
innan dessa påbörjas (flyghinderanmälan).

Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om skyldigheten att göra

flyghinderanmälan.

Marktjänster

24 §

I lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser finns bestämmelser

om tillträde till marknaden för marktjänster på flygplatser som står öppna
för kommersiell lufttrafik.

7 kap. Tillstånd att bedriva luftfart

Flygsäkerhetsmässiga tillstånd

Drifttillstånd

1 §

Den som vill utföra lufttransporter mot betalning åt allmänheten ska ha

ett drifttillstånd.

Ett drifttillstånd ska vara utfärdat i Sverige. Som drifttillstånd enligt detta

kapitel får, i fråga om ett utländskt flygföretag som är hemmahörande i ett
annat land som är medlem i Internationella civila luftfartsorganisationen
(ICAO) eller i ett land som Sverige träffat avtal med om rätt till luftfart
inom svenskt område, godtas ett drifttillstånd eller en likvärdig handling
som har utfärdats av det landet i enlighet med ICAO:s normer.

Om det finns särskilda skäl, får regeringen eller den myndighet som

regeringen bestämmer i ett enskilt fall besluta om undantag från första och
andra styckena. Ett sådant beslut får avse endast enstaka flygningar när
drifttillstånd eller en likvärdig handling saknas.

2 §

Ett drifttillstånd får beviljas endast om det visas att verksamheten kan

bedrivas på ett från flygsäkerhetssynpunkt betryggande sätt med hänsyn till
sökandens kompetens och organisation samt förutsättningarna i övrigt.

3 §

Ett drifttillstånd får ges endast till

1. svenska staten,
2. svenska kommuner eller landsting,
3. medborgare i ett land inom Europeiska unionen (EU-land) som har sitt

hemvist i Sverige eller till dödsbo efter en sådan person,

4. svenska handelsbolag som endast har bolagsmän som är medborgare i

ett EU-land,

5. svenska föreningar, samfund eller stiftelser, som i styrelsen endast har

ledamöter som är medborgare i ett EU-land,

6. svenska aktiebolag, om majoriteten av kapitalvärdet och röstvärdet ägs

av medborgare i ett EU-land eller av någon som kan få tillstånd enligt denna
paragraf,

7. europeiska ekonomiska intressegrupperingar som har sitt säte i Sverige.

background image

21

SFS 2010:500

Om ägaren till ett aktiebolag som ansöker om tillstånd enligt denna para-

graf är ett annat aktiebolag, ska det som sägs i första stycket 6 också gälla
det bolaget.

Ett tillstånd förfaller, om kraven i första och andra styckena inte längre är

uppfyllda och rättelse inte sker inom den tid som bestäms av den myndighet
som har meddelat tillståndet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, om det

finns särskilda skäl, i ett enskilt fall besluta om undantag från denna
paragraf.

4 §

Ett drifttillstånd ska gälla för viss typ av luftfart och för vissa

luftfartyg. Tillståndet ska ges för viss tid och innehålla de villkor som ska
gälla.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om drifttillstånd.

5 §

Frågor om drifttillstånd prövas av den myndighet som regeringen

bestämmer.

6 §

Om en tillståndshavare i väsentlig grad åsidosätter föreskrifterna eller

villkoren för verksamheten, ska drifttillståndet återkallas. Tillståndet ska
också återkallas, om det måste antas att innehavaren inte kan upprätthålla
verksamheten. Om det är tillräckligt för att upprätthålla flygsäkerheten, får
ett drifttillstånd i stället begränsas till att gälla viss del av verksamheten eller
att gälla under vissa förutsättningar.

Ett drifttillstånd ska återkallas tills vidare i avvaktan på ett slutligt

avgörande av återkallelsefrågan, om det på sannolika skäl kan antas att
drifttillståndet kommer att återkallas slutligt. Om det på sannolika skäl kan
antas att tillståndet kommer att begränsas slutligt, får det begränsas tills
vidare i avvaktan på ett slutligt avgörande.

7 §

Den som har ett drifttillstånd ska anmäla om något inträffar som med-

för att kraven för drifttillstånd inte längre är uppfyllda.

Bruksflygtillstånd

8 §

För att få utföra arbeten med hjälp av luftfartyg, såsom lyft, bogsering,

inspektioner och övervakning, krävs ett bruksflygtillstånd.

Det som föreskrivs om drifttillstånd i 1 § andra och tredje styckena och 2–

7 §§ ska också gälla bruksflygtillstånd. Om regeringen bestämmer det, får
den myndighet som prövar frågor om bruksflygtillstånd uppdra åt någon
annan att göra prövningen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i ett

enskilt fall besluta om undantag från kravet på bruksflygtillstånd om
verksamheten inte är av större omfattning eller om det i övrigt finns
särskilda skäl.

background image

22

SFS 2010:500

Tillstånd att bedriva utbildning

9 §

För att få bedriva flygutbildning i Sverige krävs ett utbildningstillstånd

som är utfärdat i Sverige.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta om undantag från kravet på
tillstånd enligt första stycket när det är fråga om utbildning för privat
flygning. Om en flygutbildning som har undantagits från tillståndskravet
inte uppfyller föreskrivna flygsäkerhetskrav, får regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer i ett enskilt fall besluta att
utbildningen inte får bedrivas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om att det krävs tillstånd för att bedriva utbildning av flygledare
och annan personal inom flygtrafiktjänsten i Sverige.

Det som föreskrivs om drifttillstånd i 2 och 4–7 §§ ska också gälla

tillstånd som föreskrivs i denna paragraf.

Trafiktillstånd

Krav för trafiktillstånd

10 §

För att mot betalning få utföra lufttransporter åt allmänheten eller för

att mot betalning få utföra arbeten med hjälp av luftfartyg krävs ett
trafiktillstånd.

Den som har ett drifttillstånd som är utfärdat i Sverige behöver dock inte

något trafiktillstånd för att få utföra inrikes lufttransporter och den som har
ett bruksflygtillstånd som är utfärdat i Sverige behöver inte något
trafiktillstånd för att få utföra arbeten med hjälp av luftfartyg. Regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer får dock meddela
föreskrifter om att det krävs ett trafiktillstånd även i dessa fall.

Om regeringen genom ett avtal med ett annat land eller en internationell

organisation medgivit trafikrättigheter för luftfart inom svenskt område, får
regeringen besluta om undantag från kravet på trafiktillstånd enligt första
stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

närmare föreskrifter om trafiktillstånd och om utövande av trafikrättigheter
utan att trafiktillstånd krävs enligt tredje stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta om att annan luftfart än luftfart i
regelbunden trafik får utövas utan trafiktillstånd, om det är lämpligt med
hänsyn till luftfartens art eller omfattning.

Meddelande och återkallande av trafiktillstånd

11 §

Trafiktillstånd meddelas av regeringen eller den myndighet som

regeringen bestämmer.

När trafiktillstånd meddelas, får tillståndet förenas med villkor. Om

tillståndet meddelas av regeringen, får sådana villkor beslutas av den
myndighet som regeringen bestämmer.

Ett trafiktillstånd eller trafikrättigheter enligt 10 § tredje stycket får åter-

kallas helt eller för viss tid eller begränsas, om tillståndshavaren eller

background image

23

SFS 2010:500

utövaren av trafikrättigheten inte iakttar de föreskrifter eller villkor som
gäller för verksamheten, eller det i övrigt finns särskilda skäl.

Övriga tillstånd

Tillstånd till inhyrning och uthyrning av luftfartyg

12 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, om

det behövs av hänsyn till flygsäkerheten eller annars till luftfarten inom
svenskt område, meddela föreskrifter om att det krävs tillstånd för att hyra
in eller hyra ut ett luftfartyg.

Det som föreskrivs om drifttillstånd i 2 och 4–7 §§ ska också gälla

tillstånd som föreskrivs i denna paragraf.

8 kap. Vissa bestämmelser för lufttrafiken

Trafikregler

1 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om

1. trafik vid luftfart,
2. vad som i övrigt ska iakttas vid luftfart för att olyckor och olägenheter

ska undvikas,

3. flygvägar som luftfartyg ska följa inom svenskt område,
4. begränsningar i användningen av luftrum i anslutning till sådana

flygvägar, samt

5. flygningar över landets gränser.

Skyldighet att landa

2 §

När det krävs av hänsyn till allmän ordning och säkerhet, får ett

luftfartyg uppmanas att landa. Uppmaningen ska riktas till fartygets
befälhavare. Luftfartyget ska då landa på den plats som anvisas. Om ingen
anvisning lämnas, ska landningen ske på närmaste lämpliga flygplats inom
landet.

Ett luftfartyg, som utan föreskrivet tillstånd kommer in i ett sådant område

som avses i 1 kap. 8 §, ska omedelbart lämna området. Det inträffade ska
snarast anmälas till en flygtrafikledningsenhet. Om ingen annan anvisning
lämnas, ska luftfartyget snarast möjligt landa enligt det som sägs i första
stycket.

Om bestämmelserna i första eller andra stycket inte följs, får luftfartygets

fortsatta färd hindras.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om skyldighet att landa. Beslut i frågor som avses i
denna paragraf meddelas av den myndighet som regeringen bestämmer.

Transport av visst gods

3 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får av

hänsyn till flygsäkerheten, luftfartsskyddet eller om det följer av en
internationell överenskommelse som Sverige har tillträtt meddela före-

background image

24

SFS 2010:500

skrifter om eller i ett enskilt fall besluta om förbud mot transport med
luftfartyg av visst gods eller om villkor för sådan transport.

Bestämmelser som rör utförsel av krigsmateriel finns i lagen (1992:1300)

om krigsmateriel.

Bestämmelser om transport med luftfartyg av farligt gods finns i lagen

(2006:263) om transport av farligt gods.

Luftfartygshandlingar

4 §

Om inte annat särskilt föreskrivs i denna lag, får regeringen eller den

myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om handlingar
som ska medföras vid luftfart (luftfartygshandlingar).

5 §

Om någon för att kunna ta till vara sin rätt behöver ta del av innehållet

i en luftfartygshandling, ska han eller hon få det.

I det allmännas verksamhet gäller i stället bestämmelserna i tryckfri-

hetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

6 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om skyldighet för dem som tjänstgör ombord på
luftfartyg att medföra flygcertifikat och andra handlingar.

9 kap. Ansvaret för skador genom luftfart

1 §

Bestämmelser om ansvaret för skador som genom luftfart tillfogas

personer eller egendom som inte transporteras med luftfartyget finns i lagen
(1922:382) angående ansvarighet för skada i följd av luftfart.

2 §

Bestämmelser om skyldighet för lufttrafikföretag och luftfartygs-

operatörer att ha försäkring för sådant ansvar som avses i 1 § finns i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 785/2004 av den 21 april 2004
om försäkringskrav för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer

2.

3 §

Regeringen får meddela föreskrifter om att det även i andra fall än som

följer av 2 § ska finnas försäkring för ansvar enligt 1 §. Försäkringen får
ersättas av någon motsvarande säkerhet som regeringen bestämmer.

4 §

Transportstyrelsen ska utöva tillsyn över att lufttrafikföretag och

luftfartygsoperatörer fullgör de skyldigheter som följer av förordning (EG)
nr 785/2004 i fråga om försäkring för sådant ansvar som avses i 1 §.

Ett sådant bevis som avses i artikel 5.1 i förordningen ska ges in till

Transportstyrelsen.

5 §

Transportstyrelsen får i fråga om sådana flygningar över svenskt om-

råde och sådana mellanlandningar som avses i artikel 8.2 i förordning
(EG) nr 785/2004 kräva bevis om giltig försäkring.

2 EUT L 138, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0785).

background image

25

SFS 2010:500

6 §

Om någon som tjänstgör på luftfartyg är ersättningsskyldig för skada

genom luftfart som har uppkommit genom hans eller hennes fel eller
försummelse i tjänsten, får rätten jämka ersättningen med hänsyn till felets
eller försummelsens beskaffenhet, skadans storlek eller omständigheterna i
övrigt. Detsamma gäller i fråga om andra med tjänst som har betydelse för
trafiksäkerheten.

I fråga om skadeståndsansvaret för arbetstagare gäller 4 kap. 1 § skade-

ståndslagen (1972:207).

10 kap. Flygräddningstjänst, bärgning, undersökning av
luftfartsolyckor och rapportering av händelser

Flygräddningstjänst

1 §

Bestämmelser om flygräddningstjänst finns i lagen (2003:778) om

skydd mot olyckor.

Ett luftfartygs ägare eller brukare och de som tjänstgör på luftfartyg eller

vid flygplatser eller andra anläggningar för luftfarten är skyldiga att delta i
flygräddningstjänsten. Regeringen meddelar föreskrifter om ersättning av
allmänna medel för deltagandet. I fråga om ersättning vid personskador
gäller lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd och lagen (1977:266)
om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

Bärgning

2 §

Den som bärgar ett luftfartyg som har förolyckats eller befinner sig i

nöd och alla som medverkar vid bärgningen har rätt till bärgarlön. Det-
samma gäller vid bärgning av gods ombord på ett sådant luftfartyg eller av
något som hör till luftfartyget eller godset. I fråga om bärgarlönen tillämpas
bestämmelserna i 16 kap. 3 § tredje och fjärde styckena, 5 § första stycket
andra och tredje meningarna, 6 § och 10 § tredje stycket sjölagen
(1994:1009). Den som i en sådan nödsituation räddar människor från
luftfartyget eller medverkar vid deras räddning har också rätt till en del av
bärgarlönen. De särskilda kostnader som någon i övrigt har haft för
bevarandet av ett luftfartyg eller av gods ska också ersättas, om kostnaderna
har varit nödvändiga.

Den som deltar i en bärgning trots ett uttryckligt och befogat förbud av

luftfartygets befälhavare, ägare eller, om luftfartyget inte används av ägaren,
den som brukar det i ägarens ställe har inte rätt till bärgarlön. Detsamma
gäller i fråga om ersättning för kostnader för bevarande av luftfartyg och
gods.

Bestämmelserna om bärgning i denna paragraf tillämpas inte på sådan

bärgning som avses i 16 kap. 1 § 1 sjölagen.

3 §

Den som har en fordran på bärgarlön eller ersättning för kostnader

enligt 2 § har luftpanträtt i luftfartyget eller godset med förmånsrätt enligt
4 § 1 förmånsrättslagen (1970:979), om bärgarlönen eller ersättningen avser
åtgärder som har avslutats i Sverige.

En yngre fordran har företräde framför en äldre. Fordringar som har

uppkommit på grund av samma händelse har lika rätt till betalning.

background image

26

SFS 2010:500

För att ett luftfartyg ska få lämna den plats där åtgärderna för bärgningen

eller bevarandet avslutades, eller för att ägaren ska få ta godset i besittning,
krävs att borgenärerna medger det. Detta gäller dock inte, om borgenärerna
har fått betalt för sina fordringar eller säkerhet har ställts.

4 §

Luftpanträtt omfattar inte ersättning som på grund av försäkring eller

av någon annan anledning betalas för skada på luftfartyg eller gods.

5 §

Säljs luftfartyget eller godset exekutivt, upphör luftpanträtten sedan

försäljningen har vunnit laga kraft och köpesumma betalats. Borgenärerna
har rätt till betalning ur köpesumman enligt bestämmelserna i
utsökningsbalken.

Luftpanträtten i godset upphör, om det genom lossning ställs till

avsändarens eller mottagarens förfogande. Om godset lämnas ut utan
borgenärens tillstånd, svarar den som tar emot godset för fordringen, om han
eller hon kände till denna. Han eller hon svarar dock inte för mera än det
värde som godset hade vid lossningen.

6 §

Luftpanträtten i ett luftfartyg som är registrerat i Sverige upphör efter

tre månader från den dag åtgärderna för bärgningen eller bevarandet av
luftfartyget avslutades. Detta gäller dock inte, om borgenärens anspråk på
panträtt inom samma tid har anmälts till inskrivningsmyndigheten för
anteckning i inskrivningsregistret för luftfartyg och dessutom överens-
kommelse har träffats om panträttens belopp eller talan om panträtten har
väckts i laga ordning.

Bestämmelserna i första stycket gäller också om luftfartyget är registrerat

i ett annat land som har biträtt den konvention rörande internationellt
erkännande av rätt till luftfartyg som avslutades i Genève den 19 juni 1948
(Genèvekonventionen). Borgenärens anspråk på panträtt ska i sådant fall an-
mälas hos den myndighet som för inskrivningsregistret för luftfartyg.

Om luftfartyget inte är registrerat eller om det är registrerat i ett annat

land än som anges i andra stycket, upphör luftpanträtten efter ett år från den
dag åtgärderna för bärgningen eller bevarandet av luftfartyget avslutades.
Detta gäller dock inte, om inom samma tid överenskommelse har träffats om
panträttens belopp eller talan om panträtten har väckts i laga ordning.

Undersökning av luftfartsolyckor och tillbud

7 §

Bestämmelser om undersökning från säkerhetssynpunkt av luft-

fartsolyckor och tillbud till sådana olyckor finns i lagen (1990:712) om
undersökning av olyckor.

Rapportering av händelser m.m.

8 §

I syfte att förbättra flygsäkerheten ska händelser inom luftfart

rapporteras till behörig myndighet.

Med händelse inom luftfart avses i denna lag driftsavbrott, defekt, fel eller

annan onormal omständighet som har inverkat eller kan inverka på
flygsäkerheten, men som inte lett till sådana luftfartsolyckor eller tillbud
som avses i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor.

background image

27

SFS 2010:500

9 §

Regeringen får meddela föreskrifter om vilka personer inom luftfart

som ska vara skyldiga att rapportera händelser enligt 8 §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om rapportering av händelser.

10 §

En arbetsgivare får inte utsätta en arbetstagare för repressalier på

grund av att arbetstagaren har rapporterat en händelse enligt denna lag.

Om en arbetstagare utsätts för repressalier, ska arbetsgivaren betala

skadestånd till arbetstagaren för den förlust som uppkommer och för den
kränkning som repressalierna innebär.

11 kap. Särskilda bestämmelser

Avgångsförbud

1 §

Transportstyrelsen eller den som styrelsen utser får förbjuda en

flygning och hindra ett luftfartyg från att avgå om det, när flygningen ska
påbörjas, kan antas att luftfartyget inte uppfyller de villkor som anges i
denna lag eller som har fastställts med stöd av lagen. Detsamma gäller när
andra villkor som fastställts för flygningen inte är uppfyllda. Om någon
annan än Transportstyrelsen har meddelat beslutet, ska beslutet genast
anmälas till Transportstyrelsen och prövas av denna.

2 §

Den som driver en flygplats får hindra ett luftfartygs avgång om

avgifter för användningen av flygplatsen och tjänsterna för luftfarten, som
avser luftfartygets senaste ankomst, uppehåll och avgång, inte har betalats
och säkerhet inte har ställts.

3 §

I lagen (1939:6) om frihet från kvarstad för vissa luftfartyg finns

bestämmelser om att kvarstad inte får läggas på vissa luftfartyg.

Avgifter och andra ersättningar för förrättningar

4 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om avgifter och andra ersättningar för förrättningar och
tillstånd enligt denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen
samt enligt EU-förordningar på den civila luftfartens område. Beslut om
avgifter och andra ersättningar som är förfallna till betalning får verkställas
enligt utsökningsbalken.

Radioanläggningar

5 §

I lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation finns särskilda

bestämmelser om användning av radioanläggningar ombord på luftfartyg
och inom markorganisationen.

background image

28

SFS 2010:500

12 kap. Tillsyn, överklagande m.m.

Tillsyn

1 §

Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över att

bestämmelserna i 1–8, 10 och 11 kap. och de föreskrifter som meddelats
med stöd av dessa bestämmelser följs. Tillsynsåtgärder får även vidtas
stickprovsvis.

Regeringen får meddela föreskrifter om att den myndighet som avses i

första stycket får anlita någon annan vid tillsynen.

I den utsträckning det behövs för tillsyn enligt första stycket ska där

avsedd myndighet och annan som myndigheten anlitar för tillsynen ges
omedelbart tillträde till luftfartyg, flygplatser, anläggningar, lokaler och
andra objekt. Denna rätt omfattar inte bostäder.

2 §

Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över att den

som har skyldigheter enligt artiklarna 5–11 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1107/2006 om rättigheter i samband med flygresor för
personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet

3 följer

dessa bestämmelser.

Tillsynsmyndigheten enligt första stycket får meddela de förelägganden

som behövs för att bestämmelserna ska följas.

3 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om att den som står under tillsyn enligt denna lag ska
lämna de uppgifter som tillsynsmyndigheten behöver för att kunna utöva
tillsyn.

Överklagande

4 §

En förvaltningsmyndighets beslut enligt denna lag eller enligt

föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol, om inte annat följer av 5 §.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten i mål som

avses i första stycket och i mål som avses i 4 kap. 28 §.

5 §

En förvaltningsmyndighets beslut i frågor som rör trafiktillstånd får

överklagas hos regeringen.

Ett beslut enligt 4 kap. 19 § andra stycket om erinran, enligt 4 kap. 21 §

om omhändertagande av flygcertifikat eller ett föreläggande enligt 4 kap.
25 § första stycket får inte överklagas. Detsamma gäller beslut i ärenden
som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223).

Ett föreläggande enligt 4 kap. 25 § får prövas av allmän förvaltnings-

domstol endast i samband med prövning av frågan om återkallelse på grund
av att föreläggandet inte har följts. Ett föreläggande enligt 4 kap. 29 § får
överklagas endast i samband med ett överklagande av det beslut genom
vilket målet avgörs.

3 EUT L 204, 26.7.2006, s. 1 (Celex 32006R1107).

background image

29

SFS 2010:500

6 §

Ett beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats

med stöd av lagen gäller omedelbart, om inte annat anges i beslutet.

7 §

En förvaltningsmyndighets beslut om tillstånd att inrätta och driva

flygplatser får överklagas av en sådan ideell förening som avses i 16 kap.
13 § miljöbalken.

Allmänt bemyndigande

8 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela de ytterligare föreskrifter i de avseenden som behandlas i lagen och
som gäller skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa eller trafik.

Regeringen får meddela föreskrifter om att den myndighet som avses i

första stycket får överlämna förvaltningsuppgift som ansluter till före-
skrifterna till någon annan, även om uppgiften innefattar myndighets-
utövning.

Krig eller krigsfara

9 §

Är Sverige i krig eller krigsfara får regeringen, i den utsträckning

rådande förhållanden kräver det, meddela föreskrifter om eller i ett enskilt
fall besluta om undantag från bestämmelserna i denna lag och från andra
författningar som avser luftfarten. Regeringen får då meddela de föreskrifter
som behövs.

Detsamma gäller, om det råder sådana utomordentliga förhållanden som

är föranledda av krig eller av krigsfara som Sverige har befunnit sig i.

Om regeringen i andra fall än då Sverige är i krig har meddelat före-

skrifter enligt denna paragraf, ska föreskrifterna underställas riksdagens
prövning inom en månad efter det att de har beslutats. Om någon sådan
underställning inte sker eller om föreskrifterna inte godkänns av riksdagen
inom två månader från underställningen, upphör föreskrifterna att gälla.

13 kap. Ansvarsbestämmelser m.m.

Ansvarsbestämmelser

1 §

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet manövrerar ett luft-

fartyg på ett sådant sätt att andras liv eller egendom utsätts för fara döms för
vårdslöshet i flygtrafik till böter eller fängelse i högst sex månader.

Är brottet grovt döms till fängelse i högst två år.

2 §

Den som manövrerar ett luftfartyg eller i övrigt ombord på ett

luftfartyg fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för flygsäkerheten efter
att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i så stor mängd att alkohol-
koncentrationen under eller efter fullgörandet av uppgifterna uppgår till
minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften
döms för flygfylleri till böter eller fängelse i högst sex månader. Detsamma
gäller den som utövar tjänst som anges i 6 kap. 20 §.

För flygfylleri enligt första stycket döms också den som manövrerar ett

luftfartyg eller i övrigt ombord på ett luftfartyg fullgör en uppgift av

background image

30

SFS 2010:500

väsentlig betydelse för flygsäkerheten eller som utövar tjänst som anges i
6 kap. 20 § efter att ha intagit narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen
(1968:64) i så stor mängd att det under eller efter fullgörandet av
uppgifterna finns något narkotiskt ämne kvar i blodet. Detta gäller dock inte
om narkotikan intagits i enlighet med läkares eller annan behörig
receptutfärdares ordination.

För flygfylleri enligt första stycket döms också den som manövrerar ett

luftfartyg eller i övrigt ombord på ett luftfartyg fullgör en uppgift av
väsentlig betydelse för flygsäkerheten eller som utövar tjänst som anges i
6 kap. 20 § och då är så påverkad av alkoholhaltiga drycker eller något
annat medel att det kan antas att han eller hon inte kan fullgöra sina
uppgifter på ett betryggande sätt.

3 §

Är ett brott som avses i 2 § att anse som grovt döms för grovt flyg-

fylleri till fängelse i högst två år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska
det särskilt beaktas om gärningsmannen

1. har haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 promille i

blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften,

2. annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller något annat medel,

eller

3. fullgjort sin uppgift på ett sätt som inneburit påtaglig fara för flyg-

säkerheten.

4 §

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen

eller av oaktsamhet

1. bryter mot föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 1 kap.

6 § tredje stycket om att ett luftfartyg av miljöskäl inte får användas inom
svenskt område,

2. bryter mot 1 kap. 7 § första stycket genom att framföra ett civilt luft-

fartyg i överljudsfart och något undantag från förbudet inte har lämnats
enligt 1 kap. 7 § andra stycket,

3. bryter mot förbud eller föreskrifter om restriktionsområden som reger-

ingen har meddelat med stöd av 1 kap. 8 §,

4. lämnar oriktiga uppgifter vid ansökan eller anmälan enligt 2 kap.,
5. framför ett luftfartyg som inte är märkt enligt 2 kap. 13 §, eller enligt

föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd därav,

6. bryter mot 3 kap. 1 § första stycket första meningen genom att använda

ett luftfartyg som inte är luftvärdigt eller miljövärdigt,

7. tillverkar eller utför underhålls-, reparations- eller ändringsarbeten på

luftfartyg, tillbehör eller reservdelar till luftfartyg utan tillstånd,

8. bryter mot bestämmelser om behörighetshandlingar i 4 kap. 1, 2, 3, 4

eller 5 § eller mot föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd därav,

9. vid tjänstgöring ombord på luftfartyg inte följer befälhavarens order,
10. som passagerare inte åtlyder vad befälhavaren bestämmer om

ordningen ombord,

11. bryter mot 5 kap. 7 § genom att som befälhavare på ett luftfartyg som

råkat i nöd inte göra vad som rimligen kan krävas för att rädda
ombordvarande, luftfartyg och gods,

background image

31

SFS 2010:500

12. bryter mot 6 kap. 5 § genom att inrätta eller bygga om en flygplats

utan föreskrivet tillstånd eller 8 § genom att ta i bruk en flygplats innan den
har godkänts och meddelats drifttillstånd,

13. bryter mot föreskrifter om tillståndskrav för andra anläggningar för

luftfarten än flygplatser som regeringen har meddelat med stöd av 6 kap.
12 §,

14. bryter mot 6 kap. 19 § första stycket genom att arbeta som flygledare i

flygtrafikledningstjänst eller flygtekniker utan att ha ett gällande certifikat
för arbetet när sådant certifikat är föreskrivet,

15. utövar luftfartsverksamhet utan föreskrivet tillstånd enligt 7 kap.

1 eller 8 §, 9 § första stycket eller 10 § första stycket,

16. utövar luftfartsverksamhet utan tillstånd som regeringen har

föreskrivit med stöd av 7 kap. 10 § andra stycket eller 12 §,

17. vid utövande av luftfart åsidosätter de villkor som har meddelats med

stöd av 7 kap. 4 § första stycket, 8 § andra stycket, 9 § fjärde stycket eller
11 § andra stycket, eller

18. inte landar enligt det som sägs i 8 kap. 2 §.
Till påföljd döms inte den som av oaktsamhet begår gärning som avses i

första stycket 9.

5 §

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen

eller av oaktsamhet bryter mot Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för
tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen

4 genom att

1. utföra lufttransport utan nödvändig operativ licens,
2. inte inhämta ett förhandsgodkännande enligt artikel 13 i förordningen,

eller

3. utföra lufttransport på en flyglinje för vilken allmän trafikplikt gäller

och annan meddelats tillstånd med ensamrätt enligt artikel 16 i
förordningen.

6 §

Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. lämnar oriktiga uppgifter i ett ärende som rör innehav av certifikat eller

behörighetsbevis eller frågan om annan behörighet, eller vid annan tillsyn
över behörigheten,

2. bryter mot 5 kap. 2 § genom att inte se till att ett luftfartyg är bemannat

på föreskrivet sätt,

3. bryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 6 kap. 19 §

andra stycket 1.

Till böter döms också den som i andra fall än som anges i 1–4 §§

uppsåtligen försummar någon skyldighet enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 8 kap.

7 §

Om en gärning har begåtts av ringa oaktsamhet, döms inte till ansvar

enligt denna lag.

8 §

Bestämmelser om ansvar för den som bryter mot tystnadsplikten i

6 kap. 14 § första stycket finns i 20 kap. 3 § brottsbalken.

4 EUT L 293, 31.10.2008, s. 3 (Celex 32008R1108).

background image

32

SFS 2010:500

9 §

Till ansvar enligt denna lag döms inte om gärningen är belagd med

straff i brottsbalken, eller om gärningen utgör överträdelse av ett före-
läggande eller förbud som förenats med vite.

10 §

Har någon i fall som avses i 5 kap. 5 § brukat större våld än i varje

fall är medgivet, ska han eller hon ändå inte dömas till ansvar, om
omständigheterna var sådana att han eller hon svårligen kunde besinna sig.
Om gärningen anses brottslig, får dömas till lindrigare straff än vad som
annars är föreskrivet.

Domsrätt

11 §

Den som begått brott som avses i 1–3 §§, 4 § första stycket 6, 8–11

och andra stycket, 5 §, 6 § första stycket 2 och andra stycket samt 7, 9 och
13 §§ döms, om han eller hon befinner sig här i riket, vid svensk domstol
även om det inte finns domsrätt enligt 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken om
brottet begåtts

1. vid utövande av luftfartsverksamhet med ett utländskt luftfartyg som

används inom ramen för ett svenskt drifttillstånd, eller

2. ombord på sådant luftfartyg.
Åtal får väckas utan förordnande enligt 2 kap. 5 § andra stycket brotts-

balken.

Förverkande

12 §

Om ägaren eller någon som är i ägarens ställe uppsåtligen begår eller

medverkar till en sådan gärning som anges i 4 § första stycket 1, 2 eller 3,
får luftfartyget förklaras förverkat, om det behövs för att förebygga brott
eller om det i övrigt finns särskilda skäl. Detta gäller dock inte, om
förverkande är uppenbart oskäligt. Om luftfartyget inte finns i behåll, får
värdet förklaras förverkat.

Första stycket gäller inte mot den som i god tro har förvärvat luftfartyget

eller någon särskild rätt till det.

Vite

13 §

Ett föreläggande eller ett förbud som myndighet meddelar enligt

denna lag, eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag,
får förenas med vite.

14 kap. Militär luftfart och annan luftfart för statsändamål

1 §

För luftfart med svenska militära luftfartyg och i fråga om den militära

markorganisationen gäller endast bestämmelserna i

1. 5 kap. 8 §,
2. 6 kap. 13 och 19 §§,
3. 9 kap. 6 §, samt
4. 10 kap. 2 § första och tredje styckena och 7 §.

background image

33

SFS 2010:500

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter för den militära luftfarten och markorganisationen i
de ämnen som anges i denna lag och som inte gäller förhållandet mellan
enskilda eller annars måste meddelas i lag.

2 §

För annan luftfart med svenska luftfartyg, som utan att vara militära

används endast för statsändamål och inte för affärsdrift, gäller bestämmel-
serna i denna lag utom 10 kap. 3–6 §§.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får för sådan

luftfart meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta om undantag
från bestämmelserna i 1–8 kap. samt i övrigt meddela de särskilda
föreskrifter som behövs.

3 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter i fråga om tillträde till svenskt område för utländska
militära luftfartyg och andra utländska luftfartyg som används endast för
statsändamål och inte för affärsdrift.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2010. Genom lagen upphävs

luftfartslagen (1957:297). Äldre bestämmelser ska fortsatt gälla för avgifter
som är hänförliga till tiden före ikraftträdandet.

2. Certifikat, tillstånd och godkännanden som har meddelats enligt luft-

fartslagen (1957:297) och med stöd av den meddelade föreskrifter, ska
fortsätta att gälla enligt sitt innehåll. Frågor om förnyelse av ett äldre
certifikat, tillstånd eller godkännande ska dock prövas enligt den nya lagen,
liksom återkallelse av ett certifikat, tillstånd eller godkännande eller vägran
att godkänna ett tillstånd om den händelse som ligger till grund för ingripan-
det har ägt rum sedan lagen har trätt i kraft.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ÅSA TORSTENSSON
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.