SFS 2010:501 Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)

100501.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i luftfartslagen (2010:500);

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 18 § luftfartslagen

(2010:500) ska ha följande lydelse.

6 kap.

18 §

Den som driver en flygplats och den som tillhandahåller tjänster för

luftfarten får ta ut avgifter för användningen av flygplatsen, andra allmänna
anläggningar och tjänsterna.

I den omfattning som följer av bilaga IV till den reviderade internationella

Eurocontrolkonventionen ska Europeiska organisationen för säkrare flygtra-
fiktjänst (Eurocontrol) meddela föreskrifter om, påföra och driva in under-
vägsavgifter.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295.

SFS 2010:501

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.