SFS 2010:896 Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)

100896.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i luftfartslagen (2010:500);

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 6 § och 12 kap. 7 § luftfarts-

lagen (2010:500) ska ha följande lydelse.

6 kap.

6 §

Ett tillstånd enligt 5 § får meddelas endast om flygplatsen är lämplig

från allmän synpunkt. Vid prövningen ska hänsyn särskilt tas till flygsäker-
heten, relationen till övrig luftfart och andra transportslag, totalförsvaret
samt särskilda störningar.

Vid tillståndsprövningen ska 3 och 4 kap. samt 5 kap. 3 § miljöbalken till-

lämpas. Ett tillstånd som medverkar till att en miljökvalitetsnorm som avses
i 5 kap. 2 § första stycket 1 miljöbalken inte följs får meddelas endast om
tillståndet förenas med de krav som behövs för att följa normen eller om det
finns en sådan förutsättning för tillstånd som anges i 2 kap. 7 § tredje stycket
miljöbalken.

Ett tillstånd får inte meddelas i strid mot en detaljplan eller områdes-

bestämmelser. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas,
får dock mindre avvikelser göras.

12 kap.

7 §

En förvaltningsmyndighets beslut om tillstånd att inrätta och driva

flygplatser får överklagas av en sådan ideell förening eller annan juridisk
person som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353.

SFS 2010:896

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.