SFS 2010:1310 Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)

101310.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i luftfartslagen (2010:500);

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 1 § luftfartslagen

(2010:500) ska ha följande lydelse.

10 kap.

1 §

Bestämmelser om flygräddningstjänst finns i lagen (2003:778) om

skydd mot olyckor.

Ett luftfartygs ägare eller brukare och de som tjänstgör på luftfartyg eller

vid flygplatser eller andra anläggningar för luftfarten är skyldiga att delta i
flygräddningstjänsten. Regeringen meddelar föreskrifter om ersättning av
allmänna medel för deltagandet. I fråga om ersättning vid personskador gäl-
ler bestämmelserna om statligt personskadeskydd i 43, 87 och 88 kap.
socialförsäkringsbalken samt lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ide-
ell skada m.m.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

SFS 2010:1310

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.