SFS 2011:868 Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)

Du är här: Start / Transport och trafik / Luftfartslag (2010:500) / SFS 2011:868 Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)
110868.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i luftfartslagen (2010:500);

utfärdad den 22 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om luftfartslagen (2010:500)

dels att 12 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 6 kap. 18 a §, av följande

lydelse.

6 kap.

18 a §

I lagen (2011:866) om flygplatsavgifter finns ytterligare bestäm-

melser om avgifter.

12 kap.

1 §

Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över att

bestämmelserna i 1�8, 10 och 11 kap. och de föreskrifter som meddelats
med stöd av dessa bestämmelser följs. Tillsynsåtgärder får även vidtas stick-
provsvis.

Regeringen får meddela föreskrifter om att den myndighet som avses i

första stycket får anlita någon annan vid tillsynen.

I den utsträckning det behövs för tillsyn enligt första stycket ska där

avsedd myndighet och annan som myndigheten anlitar för tillsynen ges
omedelbart tillträde till luftfartyg, flygplatser, anläggningar, lokaler och
andra objekt. Denna rätt omfattar inte bostäder.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Transportstyrelsen får

ingå avtal med annat land om att tillsynen över svenska luftfartyg samt till-
synen i övrigt över luftvärdigheten och luftfartygsunderhållet ska utövas av
det andra landet.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:143, bet. 2010/11:TU27, rskr. 2010/11:309.

SFS 2011:868

Utkom från trycket
den 30 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.