SFS 2019:376 Lag om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)

Du är här: Start / Transport och trafik / Taxitrafiklag (2012:211) / SFS 2019:376 Lag om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)
SFS2019-376.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)

Utfärdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 8 § taxitrafiklagen (2012:211)
ska ha följande lydelse.

5 kap.
8 §
2 En särskild registreringsskylt för ett fordon som anmälts för
användning i taxitrafik enligt denna lag och som inte undantagits från
skyldigheten att ha taxameter får tas om hand av polisman

1. om fordonet utan tillstånd används i taxitrafik eller om det av annan

anledning inte längre finns förutsättningar för att fordonet ska ha en sådan
skylt,

2. om fordonet är belagt med sådant körförbud som avses i 3 kap. 6 §

fordonslagen (2002:574),

3. om det för fordonet gäller användningsförbud enligt vägtrafikskatte-

lagen (2006:227), lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om
fordonsskatt eller enligt en föreskrift som meddelats i anslutning till lagen
(2019:370) om fordons registrering och användning,

4. om fordonet saknar föreskriven trafikförsäkring, eller
5. om fordonets taxameterutrustning inte uppfyller de krav som gäller

enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap. 3 §.

Vid ett omhändertagande av registreringsskyltar tillämpas 7 § andra

meningen på motsvarande sätt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Ellika Eriksson
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241.

2 Senaste lydelse 2014:1396.

SFS

2019:376

Publicerad
den

7 juni 2019

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.