SFS 2019:381 Lag om ändring i lagen (2018:1125) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)

Du är här: Start / Transport och trafik / Taxitrafiklag (2012:211) / SFS 2019:381 Lag om ändring i lagen (2018:1125) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)
SFS2019-381.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1125) om ändring i

taxitrafiklagen (2012:211)

Utfärdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 8 § taxitrafiklagen (2012:211) i
stället för lydelsen enligt lagen (2018:1125) om ändring i den lagen ska ha
följande lydelse.

5 kap.
8 §
En särskild registreringsskylt för ett fordon som anmälts för användning
i taxitrafik enligt denna lag får tas om hand av polisman

1. om fordonet utan tillstånd används i taxitrafik eller om det av någon

annan anledning inte längre finns förutsättningar för att fordonet ska ha en
sådan skylt,

2. om fordonet är belagt med sådant körförbud som avses i 3 kap. 6 §

fordonslagen (2002:574),

3. om det för fordonet gäller användningsförbud enligt vägtrafikskatte-

lagen (2006:227), lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om
fordonsskatt eller enligt en föreskrift som meddelats i anslutning till lagen
(2019:370) om fordons registrering och användning,

4. om fordonet saknar föreskriven trafikförsäkring,
5. om fordonets taxameterutrustning inte uppfyller de krav som gäller

enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap. 3 §, eller

6. om fordonets särskilda utrustning för taxifordon inte uppfyller de krav

som gäller enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap. 4 §.

Vid ett omhändertagande av registreringsskyltar tillämpas 7 § andra

meningen på motsvarande sätt.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Ellika Eriksson
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241.

SFS

2019:381

Publicerad
den

7 juni 2019

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.