SFS 2009:1357 Lag om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490)

091357.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490);

utfärdad den 3 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 6 a § yrkestrafiklagen

(1998:490) ska ha följande lydelse.

7 kap.

6 a §

2

I fråga om beslut enligt denna lag, eller föreskrifter som har medde-

lats med stöd av lagen eller tillämplig förordning, som får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol gäller följande.

Ett beslut som rör en fysisk person överklagas hos den förvaltningsrätt

inom vars domkrets personen är folkbokförd eller, om denne inte är folkbok-
förd i Sverige, hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets personen vistas.

Ett beslut som rör en juridisk person, varmed avses även offentligrättsliga

juridiska personer såsom staten, en kommun, ett kommunalförbund eller ett
landsting, överklagas hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets företagets
eller verksamhetens ledning finns.

Beslut i andra fall än som sägs i andra och tredje styckena överklagas hos

den förvaltningsrätt inom vars domkrets beslutet meddelades.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:20, bet. 2009/10:TU6, rskr. 2009/10:85.

2 Senaste lydelse 2009:1356.

SFS 2009:1357

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.