SFS 2007:93 Lag om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490)

Du är här: Start / Transport och trafik / Taxitrafiklag (2012:211) / SFS 2007:93 Lag om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490)
070093.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490);

utfärdad den 15 mars 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 7 kap. 6

§ yrkestrafiklagen

(1998:490) skall ha följande lydelse.

7 kap.

6 §

Följande beslut får inte överklagas:

1. beslut i fråga om skriftliga prov enligt 2 kap. 8 § eller 3 kap. 7 §,
2. beslut i fråga om körprov för taxiförarlegitimation enligt 3 kap. 3 §

första stycket 5, och

3. beslut i fråga om omhändertagande av taxiförarlegitimation enligt

5 kap. 9 §.

Ett föreläggande att ge in läkarintyg får överklagas endast i samband med

överklagande av det beslut genom vilket ärendet avgörs.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2006/07:42, bet. 2006/07:TU10, rskr. 2006/07:116.

SFS 2007:93

Utkom från trycket
den 27 mars 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.