SFS 1975:1313

751313.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:1313 Terrängkörningslag;

Utkom från trycket

utfärdad den 15 december 1975.

den 29 dec. 1975

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives följande.

1 § Körning i terräng med terrängfordon och motorfordon är förbju­

den i hela landet

1. på barmark,

2. på snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog, om det ej är

uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på skogen.

Inom de delar av fjällområdet som regeringen bestämmer är körning i

terräng med terrängfordon och motorfordon förbjuden även på annan

mark än som anges i första stycket.

2 § Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får före­
skriva undantag från förbud enligt 1 § i fråga om körning i räddnings­

tjänst eller viss näringsutövning eller när det annars föreligger särskilda
skäl.

3 § Kan i annat fall än som avses i 1 § körning i terräng med motor­
drivet fordon inom visst område medföra olägenhet från naturvårds­

synpunkt eller annan allmän synpunkt, får regeringen eller myndighet

som regeringen bestämmer förbjuda körningen eller meddela föreskrif­

ter för den.

Vid meddelande av förbud eller föreskrift enligt första stycket skall

iakttagas att körning som är till gagn för ortsbefolkningen eller som be­
hövs för yrkesutövning eller annat nyttigt ändamål ej onödigtvis hind­

ras.

4 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 1 § första

stycket 1 eller 2 eller mot förbud eller föreskrift som har meddelats med
stöd av lagen dömes till böter, om ej gärningen är ringa.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976.

Beslut om förbud eller föreskrift eller om undantag därifrån som har

meddelats med stöd av lagen (1972: 606) om körning i terräng med mo­

tordrivet fordon skall, om beslutet ej avser körning på barmark, anses

2376

> Prop. 1975/76: 67, JoU 1975/76: 28, rskr 130.

¬

background image

meddelat med stöd av denna lag och skall äga fortsatt giltighet i den

SFS 1975: 1313

mån ej regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer förordnar
annat.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

SVANTE LUNDKVIST

(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.