SFS 1986:1249

861249.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1986:1249

om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313);

Utkom från trycket

den 29 december 1986

Utfärdad den 16 december 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 § terrängkörningslagen

(1975: 1313) skall ha följande lydelse.

4 § Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot 1 § första
stycket 1 eller 2 e ller mot förbud eller föreskrift som har meddelats med
stöd av lagen d öms till böter, högst ettusen kronor, om ej gärningen är
ringa.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

På regeringens vägnar

BIRGITTA DAHL

Rolf Strömberg

(Jordbruksdepartementet)

' Prop. 1986/87: 34, TU 9, rskr. 75.

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.