SFS 1989:319

890319.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1989:319

om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313);

utkom från trycket

utfärdad den 25 maj 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § terrängkörningslagen

(1975:1313) skall ha följande lydelse.

1 § K�ming i terräng med motordrivet fordon for annat ändamål än

jordbruk eller skogsbruk är förbjuden i hela landet

1. på barmark,

2. på snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog, om det inte är

uppenbart att körningen kan ske utan risk f�r skada på skogen.

Inom de delar av Qällområdet som regeringen bestämmer är köming i

terräng med motordrivet fordon förbjuden även på annan mark än som

anges i första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

På regeringens vägnar

BIRGITTA DAHL

Prop. 1988/89:128, JoUl9, rskr. 290.

Rolf Strömberg

(Miljö- och energidepartementet)

den 6 juni 1989

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.