SFS 1991:642

910642.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:642 Lag

uikom frän tr)ckei

om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313);

den 1 7 juni 1991

utfärdad den 6 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' foreskrivs att del i terrängkörningslagen

(1975:1313) skall inforas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

3a § För tillsyn över att bestämmelserna i den na lag efterlevs inom de
delar av fjällområdet som avses i 1 § andra stycket får regeringen eller den

myndighet som regeringen bestämme r utse naturvårdsvakter.

En naturvårdsvakt får avvisa den som utan att ha rätt till det kör i

terräng med motordrivet fordon inom ett område som sägs i första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.

På regeringens vägnar

BIRGITTA DAHL

Ulf Andersson

(Miljödepartementet)

1056

Prop. 1990/91:90. JoU.70. rskr. .L78.

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.