SFS 1991:303

910303.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:303

om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313);

utkom från trycket

den 23 maj 19 91

Utfärdad den 18 april 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 § terrängkörningslagen

(1975:1313) skall ha följande lydelse.

4

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot 1 § första

stycket 1 eller 2 eller mot forbud eller föreskrift som har meddelats med
stöd av la^en d öms till penningböter. Om gärningen är ringa skall dock
inte dömas till ansvar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

BIRGITTA DAHL

Ulf Andersson
(Miljödepartementet)

'Prop. 1990/91:68, JuUlO, rskr. 155.

'Senaste lydelse 1986:1249.

525

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.