SFS 2018:436 Lag om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)

Du är här: Start / Transport och trafik / Terrängkörningslag (1975:1313) / SFS 2018:436 Lag om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)
SFS2018-436.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)

Utfärdad den 3 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § terrängkörningslagen (1975:1313)
ska ha följande lydelse.

3 § Regeringen eller den myndighet eller kommun som regeringen be-
stämmer får meddela föreskrifter om förbud mot eller begränsningar för
sådan körning i terräng med motordrivet fordon inom visst område som i
annat fall än som avses i 1 § kan medföra olägenhet från naturvårdssynpunkt
eller annan allmän synpunkt.

Sådana föreskrifter får inte innebära något onödigt hinder för körning som

är till nytta för ortsbefolkningen eller som behövs för yrkesutövning eller
annat nyttigt ändamål.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2017/18:192, bet. 2017/18:MJU21, rskr. 2017/18:258.

SFS

2018:436

Publicerad
den

9 maj 2018

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.