SFS 2012:241 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Du är här: Start / Transport och trafik / Trafikförordning (1998:1276) / SFS 2012:241 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
120241.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 3 maj 2012.

Regeringen föreskriver att 14 kap. 5 § trafikförordningen (1998:1276) ska

ha följande lydelse.

14 kap.

5 §

1

En förare som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte har gjort vad han

eller hon är skyldig att göra enligt 4 kap. 9 § tredje stycket eller 10 c § döms
till penningböter. Denna bestämmelse gäller dock inte förare av buss i linje-
trafik enligt yrkestrafiklagen (2012:210).

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:1208.

SFS 2012:241

Utkom från trycket
den 15 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.