SFS 2012:553 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Du är här: Start / Transport och trafik / Trafikförordning (1998:1276) / SFS 2012:553 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
120553.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 16 augusti 2012.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 14 § samt 14 kap. 4 och 11 §§ trafikför-

ordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse.

4 kap.

14 §

1

Fordon eller fordonståg som huvudsakligen används i internationell

trafik får föras på vägar med bärighetsklass 1 även om de bruttovikter som
anges i 12 § första stycket 4 och bilaga 1 överskrids eller de avstånd som
anges i 13 § underskrids. Undantaget gäller endast om följande bruttovikter
och längdmått inte överskrids.

1. 26 ton för treaxligt motorfordon.
2. 38 ton för fyraxligt fordonståg.
3. 40 ton för fem- eller sexaxligt fordonståg.
4. 44 ton för treaxligt motorfordon med två- eller treaxlig påhängsvagn

vid transport av 40 fots ISO-container.

5. 16,5 meter för bil med påhängsvagn.
6. 18,75 meter för bil med släpvagn.

14 kap.

4 §

2

Till penningböter döms en förare av ett motordrivet fordon som bryter

mot 4 kap. 3, 4, 12, 13 eller 18 a § eller lokal trafikföreskrift enligt 10 kap.
1 § andra stycket som rör fordons axel-, boggi-, eller trippelaxeltryck eller
bruttovikt, om han eller hon kände till eller bort känna till hindret för fordo-
nets brukande. Den som i ett sådant fall brukar någon annans fordon utan lov
har samma skyldigheter som ägaren enligt 1 kap. 5 § och döms i ägarens
ställe enligt 11 § i detta kapitel.

För medverkan till gärning som avses i första stycket döms till ansvar en-

ligt 23 kap. brottsbalken.

11 §

3

Till penningböter döms ägaren av ett fordon om han eller hon upp-

såtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att göra vad som har ankommit på
honom eller henne för att hindra att fordonet brukas i strid mot 4 kap. 3, 4,

1 Senaste lydelse 2010:2037.

2 Senaste lydelse 1999:721.

3 Senaste lydelse 1999:721.

SFS 2012:553

Utkom från trycket
den 28 augusti 2012

background image

2

SFS 2012:553

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

12, 13 eller 18 a § eller mot lokal trafikföreskrift enligt 10 kap. 1 § som rör
fordons axel-, boggi-, eller trippelaxeltryck eller bruttovikt. Detsamma gäller
den som innehar fordonet med nyttjanderätt och har befogenhet att be-
stämma om förare av fordonet eller anlitar en annan förare än ägaren har ut-
sett.

För medverkan till sådan gärning som avses i första stycket döms till an-

svar enligt 23 kap. brottsbalken.

Denna förordning träder i kraft den 4 september 2012.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.