SFS 2013:76 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Du är här: Start / Transport och trafik / Trafikförordning (1998:1276) / SFS 2013:76 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
130076.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 28 februari 2013.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 22�24 §§ trafikförordningen (1998:1276)

ska ha följande lydelse.

4 kap.

22 §

1

I en miljözon får tunga bussar och tunga lastbilar föras endast om

första registrering, oavsett första registreringsland, skett under de senaste sex
åren, innevarande år oräknat.

23 §

2

Följande undantag gäller från det förbud som anges i 22 §:

1. Fordon vars motor vid tidpunkten för typgodkännande, registrering eller

ibruktagande uppfyllde minst de emissionskrav som anges i Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2005/55/EG av den 28 september 2005 om tillnärm-
ning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och
partikelformiga föroreningar från motorer med kompressionständning som
används i fordon samt mot utsläpp av gasformiga föroreningar från motorer
med gnisttändning drivna med naturgas eller gasol vilka används i fordon,
rad A, (Euro 3), i tabellerna i avsnitt 6.2.1 i bilaga I, får föras i miljözon under
en period av åtta år räknat från första registreringen, registreringsåret oräknat.

2. Fordon vars motor vid tidpunkten för typgodkännande, registrering eller

ibruktagande uppfyllde minst de emissionskrav som anges i Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2005/55/EG, rad B.1, (Euro 4), i tabellerna i
punkt 6.2.1 i bilaga I, får föras i miljözon till och med utgången av år 2016,
eller under en period av åtta år räknat från första registreringen, registrerings-
året oräknat.

3. Fordon vars motor vid tidpunkten för typgodkännande, registrering eller

ibruktagande uppfyllde minst de emissionskrav som anges i Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2005/55/EG, rad B.2, (Euro 5), eller rad C, (EEV), i
tabellerna i punkt 6.2.1 i bilaga I, får föras i miljözon till och med utgången av
år 2020, eller under en period av åtta år räknat från första registreringen, re-
gistreringsåret oräknat.

4. Fordon med gasmotor eller motor för drift med etanol för dieselmotor

enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG får föras i miljö-
zon.

1 Senaste lydelse 2011:350. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

2 Senaste lydelse 2006:1208.

SFS 2013:76

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

2

SFS 2013:76

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

5. Fordon vars motor vid tidpunkten för typgodkännande, registrering eller

ibruktagande uppfyllde minst de emissionskrav som anges i Europaparlamen-
tets och rådets förordning 595/2009 av den 18 juni 2009 om typgodkännande
av motorfordon och motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och
om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om
ändring av förordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG och om
upphävande av direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG

3,

tabellen i bilaga I, (Euro 6), får föras i miljözon.

6. Fordon vars motor har anpassats för att uppfylla de emissionskrav som

anges i punkten 2 får föras i miljözon till och med utgången av år 2016.

7. Fordon vars motor har anpassats för att uppfylla de emissionskrav som

anges i punkten 3 får föras i miljözon till och med utgången av år 2020.

8. Fordon vars motor har anpassats för att uppfylla de emissionskrav som

anges i punkten 5 får föras i miljözon.

9. EG-mobilkran får föras i miljözon.

24 §

4

Vid färd i miljözon med en tung buss eller tung lastbil som har regist-

rerats för mer än sex år sedan, innevarande år oräknat, ska handlingar med-
föras som visar vilka emissionskrav som fordonets motor uppfyllde vid tid-
punkten för typgodkännande, registrering, ibruktagande eller när motorn
anpassats enligt vad som anges i 23 § 6�8. Detta gäller dock inte om uppgif-
ten framgår av vägtrafikregistret.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

3 EUT L 188, 18.7.2009, s. 1 (Celex 32009R0595).

4 Senaste lydelse 2006:1208.

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.