SFS 2013:819 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Du är här: Start / Transport och trafik / Trafikförordning (1998:1276) / SFS 2013:819 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
130819.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 7 november 2013.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 20 § trafikförordningen (1998:1276) ska

ha följande lydelse.

4 kap.

20 §

1

Vid färd på väg får tung buss inte föras med högre hastighet än

90 kilometer i timmen. Tung buss får dock föras med 100 kilometer i timmen
om samtliga som färdas i bussen och som är äldre än tre år har tillgång till en
plats försedd med bilbälte. Tung lastbil får inte föras med högre hastighet än
80 kilometer i timmen. På motorvägar eller motortrafikleder får tung lastbil
dock föras med 90 kilometer i timmen. Tung terrängvagn och motorredskap
klass I får inte föras med högre hastighet än 50 kilometer i timmen.

Om det till ett motorfordon, ett motorredskap klass I eller en tung terräng-

vagn har kopplats ytterligare fordon, får fordonen på väg inte föras med högre
hastighet än som anges nedan.

1 Senaste lydelse 2008:1109.

Fordon

Förutsättningar

Hastighet
kilometer
i timmen

1. Motorfordon med en
släpvagn

a. Släpvagnen är försedd med
effektiva bromsar som kan
manövreras från motorfordo-
nets färdbroms,

b. släpvagnen har oledad drag-
stång och en totalvikt som inte
överstiger 3,5 ton och är försedd
med påskjutsbroms,

SFS 2013:819

Utkom från trycket
den 19 november 2013

background image

2

SFS 2013:819

c. släpvagnen har en totalvikt
eller, när släpvagnen inte är las-
tad, en tjänstevikt som inte över-
stiger motorfordonets halva
tjänstevikt, dock högst 750 kilo-
gram, eller

d. släpvagnen är kopplad till en
motorcykel

80

2. Bil med två släpvagnar

Släpvagnarna är utrustade med
låsningsfria bromsar och utgörs
av en dolly med tillkopplad på-
hängsvagn där dollyns vänd-
skiva är vridbart lagrad kring en
vertikal axel genom kopplings-
punkten

80

3. Motorfordon med en
släpvagn vilka är för-
bundna genom den gemen-
samma lasten

Släpvagnen är försedd med
effektiva bromsar som kan
manövreras från motorfordo-
nets färdbroms och fordonen är
särskilt inrättade för ändamålet
samt godkända vid sådan besikt-
ning som föreskrivits för for-
donståget

50

4. Motorredskap klass

I

eller tung terrängvagn med
en släpvagn

Släpvagnen är försedd med
effektiva bromsar som kan
manövreras från dragfordonets
färdbroms

50

5. Motorfordon, motorred-
skap klass I eller tung ter-
rängvagn med en släpvagn
i andra fall än 1, 3 eller 4

Släpvagnen har en bruttovikt
som inte överstiger dragfordo-
nets bruttovikt

40

6. Motorfordon, motorred-
skap klass I eller tung ter-
rängvagn med två släpvag-
nar i annat fall än 2

Släpvagnarna är försedda med
effektiva bromsar som kan
manövreras från dragfordonets
färdbroms

40

Fordon

Förutsättningar

Hastighet
kilometer
i timmen

background image

3

SFS 2013:819

Bil med dolly till vilken kopplats påhängsvagn får framföras med högst

80 kilometer i timmen även om kraven i andra stycket 2 inte är uppfyllda, om
dollyn och påhängsvagnen registrerats och tagits i bruk före den 1 januari
1999, ingår i ett fordonståg som är högst 24,0 meter långt och är försedda med
effektiva bromsar som kan manövreras från bilens färdbroms.

Bestämmelserna i första, andra och tredje styckena gäller dock inte i den

mån lägre hastighet är föreskriven för vägen.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att en bil med två släpvag-

nar även i andra fall än som anges i andra stycket 2 får föras med högre has-
tighet än 40 kilometer i timmen samt att ett motorredskap klass I får föras
med högre hastighet än 50 kilometer i timmen.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2014.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

7. Bil, motorredskap
klass I eller tung terräng-
vagn som drar ett fordon
på minst fyra hjul, vars ena
ände är upplyft genom en
fast upphängningsanord-
ning på dragfordonet eller
en särskild bogseringsan-
ordning så att minst ett av
det dragna fordonets öv-
riga hjulpar rullar på vägen

Fordonet är särskilt inrättat för
bärgning och bogsering av ska-
dade fordon

40

8. Motorfordon, motor-
redskap klass I eller tung
terrängvagn med ett eller
flera fordon i andra fall än
1�7

30

Fordon

Förutsättningar

Hastighet
kilometer
i timmen

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.