SFS 2008:385 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Du är här: Start / Transport och trafik / Trafikförordning (1998:1276) / SFS 2008:385 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
080385.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 10 kap. 13 § trafikförordningen (1998:1276)

ska ha följande lydelse.

10 kap.

13 §

1

I följande fall ska föreskrifter som gäller på väg märkas ut enligt be-

stämmelserna i vägmärkesförordningen (2007:90) eller föreskrifter som
meddelats med stöd av den förordningen. Detsamma gäller föreskrifter som
gäller i terräng, om det finns skäl till det.

1. Hastighetsbegränsningar och föreskrifter om högsta tillåten hastighet

enligt 3 kap. 17 § och 9 kap. 1 §.

2. Föreskrifter om bärighetsklass 2 eller 3 enligt 4 kap. 11 §.
3. Särskilda trafikregler som meddelats genom lokala trafikföreskrifter

enligt 1 §.

4. Särskilda trafikregler som meddelats genom föreskrifter enligt 14 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2008.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2008:384.

SFS 2008:385

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.