SFS 2008:551 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Du är här: Start / Transport och trafik / Trafikförordning (1998:1276) / SFS 2008:551 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
080551.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 12 juni 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen (1998:1276)

dels

att 4 kap. 15, 16 och 17 b §§ samt 13 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 4 kap. 17 c §, av föl-

jande lydelse.

4 kap.

15 §

1

Om ett motordrivet fordon eller ett därtill kopplat fordon lastas så att

lasten på någondera sidan skjuter ut mer än 20 centimeter utanför fordonet
eller om fordonets bredd, lasten inräknad, överstiger 260 centimeter eller för
en buss 255 centimeter, får fordonet eller därtill kopplat fordon föras endast
på enskild väg.

Följande fordon får dock föras på väg som inte är enskild.
1. Lätt motorcykel vars bredd med last inte överstiger 120 centimeter.
2. Redskap som används i jordbruksarbete, även om bredden överstiger

260 centimeter.

3. Fordon som är lastat med opackat hö eller liknande, även om lasten på

någon sida skjuter ut mer än 20 centimeter utanför fordonet.

4. Traktor med påmonterat redskap eller utrustning även om fordonet är

bredare än 260 centimeter, redskap eller utrustning inräknad.

5. Motorredskap vid kortare färd till eller från en arbetsplats eller för lik-

nande ändamål, även om fordonet är bredare än 260 centimeter, redskap el-
ler utrustning inräknad.

Vägverket får meddela föreskrifter om att fordon eller fordonståg som

transporterar odelbar last får föras på vägar som inte är enskilda trots att den
bredd som anges i första stycket överskrids. Lasten får därvid skjuta ut mer
än 20 centimeter utanför fordonet. Därvid får det även föreskrivas att färd får
ske med avvikelse från bestämmelserna i 3 kap. 7 § första och andra styck-
ena, 9 § första och tredje styckena, 11 § och 12 § första stycket 3 samt 9 kap.
1 § första stycket 1 och 2 och 2 §, om det behövs av framkomlighetsskäl och
sker med stor försiktighet. Föreskrifterna ska vara förenade med sådana
villkor när det gäller förandet och fordonets konstruktion och utrustning att
trafiksäkerheten inte äventyras. Föreskrifterna får begränsas till en viss väg
eller ett visst vägnät.

1

Senaste lydelse 2004:718.

SFS 2008:551

Utkom från trycket
den 23 juni 2008

background image

2

SFS 2008:551

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Trots vad som sägs i första stycket får bussar som har registrerats före den

1 november 2004 och vars utförande därefter inte väsentligen har förändrats,
till utgången av år 2020 föras på andra vägar än enskilda om fordonets
bredd, lasten inräknad, inte överstiger 260 centimeter.

16 §

Ett fordons bredd mäts över de delar av fordonet eller lasten som

skjuter ut längst.

Vägverket får meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall medge att viss

utrustning inte ska räknas in i fordonsbredden.

17 b §

2

Vägverket får meddela föreskrifter om att fordon eller fordonståg

får föras trots att de längder som anges i 17 § första stycket första meningen
och i 17 a § överskrids. Därvid får det även föreskrivas att färd får ske med
avvikelse från bestämmelserna i 3 kap. 7 § första och andra styckena, 9 §
första och tredje styckena, 11 § och 12 § första stycket 3 samt 9 kap. 1 § för-
sta stycket 1 och 2 och 2 §, om det behövs av framkomlighetsskäl och sker
med stor försiktighet. Föreskrifterna ska vara förenade med sådana villkor
när det gäller förandet och fordonets konstruktion och utrustning att trafik-
säkerheten inte äventyras. Föreskrifterna får begränsas till en viss väg eller
ett visst vägnät.

17 c §

Ett fordons eller fordonstågs längd mäts över de delar av fordonet,

fordonståget eller lasten som skjuter ut längst.

Vägverket får meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall medge att viss

utrustning inte ska räknas in i fordonslängden.

13 kap.

5 §

3

Meddelas undantag från bestämmelserna i 4 kap. 12, 13, 14, 15, 17

eller 18 § får Vägverket meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall be-
sluta om undantag även från bestämmelserna i 3 kap. 7 § första och andra
stycket, 9 § första och tredje stycket, 11 § och 12 § första stycket 3, 9 kap.
1 § första stycket 1 och 2 och 2 §, om det behövs av säkerhets- eller fram-
komlighetsskäl.

Meddelas undantag från bestämmelserna i 3 kap. 6 § första eller tredje

stycket eller 4 kap. 2 § ska den högsta tillåtna hastigheten fastställas. �ven i
övrigt får undantag förenas med särskilda villkor.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

2

Senaste lydelse 2004:285.

3

Senaste lydelse 2004:285.

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.