SFS 2014:44 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Du är här: Start / Transport och trafik / Trafikförordning (1998:1276) / SFS 2014:44 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
140044.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 30 januari 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen (1998:1276)
dels att 13 kap. 10 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 13 kap. 10 a §, av

följande lydelse.

13 kap.

10 §

1

Avgift tas ut för prövning av en ansökan enligt förordningen i följande

fall. Bestämmelserna i 10�14 §§ avgiftsförordningen (1992:191) gäller i till-
lämpliga delar.

�rendeslag

Avgiftsklass

1. Tävlingar som går genom flera län (3 kap. 84 §)

6

2. Tävlingar som går genom ett och samma län (3 kap. 84 §)

4

3. Undantag för tunga transporter (13 kap. 3 §)

3

4. Undantag för breda transporter (13 kap. 3 §)

Om bredden är högst 450 centimeter

2

Om bredden överstiger 450 centimeter

3

5. Undantag för långa transporter (13 kap. 3 §)

Om längden är högst 35 meter

2

Om längden överstiger 35 meter

3

6. �renden om undantag för visst ändamål avseende fordon som
används för transport av rörelsehindrade (13 kap. 3 §)

1

7. �vriga undantag (13 kap. 3 §)

4

10 a §

I ärenden om undantag enligt 10 § för tunga, breda eller långa trans-

porter som avser mer än ett av ärendeslagen tas avgift ut enligt följande.

1 Senaste lydelse 2010:1596.

SFS 2014:44

Utkom från trycket
den 11 februari 2014

background image

2

SFS 2014:44

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

�rendeslag

Avgiftsklass

1. Undantag för breda och långa transporter där bredden är
högst 450 centimeter och längden högst 35 meter

2

2. Undantag för övriga fall

3

I ärenden om undantag för tunga, breda eller långa transporter enligt 10 §

eller denna paragraf, där ansökan görs elektroniskt i Trafikverkets system för
interaktiv ansökan, får avgift tas ut med ett belopp som motsvarar närmast
lägre avgiftsklass än den som anges.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.