SFS 2008:902 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Du är här: Start / Transport och trafik / Trafikförordning (1998:1276) / SFS 2008:902 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
080902.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 13 november 2008.

Regeringen föreskriver att 13 kap. 5 § trafikförordningen (1998:1276) ska

ha följande lydelse.

13 kap.

5 §

1

Om en kommun eller en statlig väghållningsmyndighet meddelar fö-

reskrifter om eller i ett enskilt fall beslutar om undantag från bestämmel-
serna i 4 kap. 12, 13, 14, 15, 17 eller 18 §, får beslutsmyndigheten även
meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta om undantag från be-
stämmelserna i 3 kap. 7 § första och andra styckena, 9 § första och tredje
styckena, 11 § och 12 § första stycket 3, 9 kap. 1 § första stycket 1 och 2 och
2 §, om det behövs av säkerhets- eller framkomlighetsskäl.

Om en kommun meddelar föreskrifter om eller i ett enskilt fall beslutar

om undantag från bestämmelserna i 3 kap. 6 § första eller tredje stycket eller
4 kap. 2 § ska den högsta tillåtna hastigheten fastställas. �ven i övrigt får
undantag förenas med särskilda villkor.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2008.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2008:551.

SFS 2008:902

Utkom från trycket
den 25 november 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.