SFS 2008:1179 Förordning om ändring i förordningen (2007:235) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Du är här: Start / Transport och trafik / Trafikförordning (1998:1276) / SFS 2008:1179 Förordning om ändring i förordningen (2007:235) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
081179.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:235) om ändring i
trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att 10 kap. 12 a § och 14 kap. 14 § trafikförord-

ningen (1998:1276) i stället för deras lydelse enligt förordningen (2007:235)
om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse.

10 kap.

12 a §

Länsstyrelsen ska underrätta Myndigheten för samhällsskydd och

beredskap om lokala trafikföreskrifter som avser transport av farligt gods.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska fortlöpande ställa sam-
man och publicera sådana föreskrifter.

14 kap.

14 §

Ansvar enligt denna förordning inträder inte, om straff kan dömas ut

enligt brottsbalken eller lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.

Ansvar för överträdelser av föreskrifter om hastighetsbegränsning enligt

3 kap. 17 § andra eller fjärde stycket, föreskrifter om bärighetsklasser enligt
4 kap. 11 §, lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § eller föreskrifter enligt
10 kap. 14 § får dömas ut endast om föreskrifterna har

1. märkts ut i enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 13 §, och
2. kungjorts i enlighet med bestämmelserna i 1 § förordningen (2007:231)

om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter.

Ansvar får, trots vad som anges i andra stycket, dömas ut om
1. utmärkning inte har skett eftersom undantag från utmärkningsskyldig-

heten gäller enligt 10 kap. 13 a §, eller enligt föreskrifter eller ett beslut i en-
skilt fall som har meddelats av Transportstyrelsen med stöd av samma para-
graf, och föreskriften har förts in i en ortstidning, eller

2. bristerna i utmärkningen är utan betydelse för trafikantens förståelse av

trafikregleringen.

Om ansvar för överträdelser av föreskrifter som har meddelats med stöd

av 41 § väglagen (1971:948) finns bestämmelser i 71 § samma lag.

SFS 2008:1179

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

2

SFS 2008:1179

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.