SFS 2007:447 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Du är här: Start / Transport och trafik / Trafikförordning (1998:1276) / SFS 2007:447 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
070447.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 7 juni 2007.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 44, 49 a, 53 och 54 §§ samt 10 kap. 1 §

trafikförordningen (1998:1276) skall ha följande lydelse.

3 kap.

44 §

Om två körfält löper samman till ett skall förarna under ömsesidigt

hänsynstagande anpassa sig till de nya förhållandena. Detta gäller även när
två körbanor löper samman.

49 a §

1

På allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är huvud-

man för hållande av allmänna platser samt inom vägområde för allmän väg
får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar,
utom vardag före sön- och helgdag.

Om särskilda villkor för parkering gäller på en plats som avses i första

stycket gäller följande.

1. Avgift skall betalas på det sätt som anges på platsen och enligt angiven

taxa.

2. Om en parkeringsbiljett eller motsvarande används skall denna placeras

framtill i eller, om detta inte är möjligt, på fordonet. Detta gäller oavsett om
avgift skall betalas för parkeringen eller inte. Tidsangivelser eller andra upp-
gifter om att villkoren för parkeringen är uppfyllda skall vara väl synliga och
läsbara utifrån.

3. Om en parkeringsskiva eller motsvarande används skall tiden på denna

ställas in på den närmast följande halvtimmen räknat från den tidpunkt då
uppställningen påbörjades. Parkeras fordonet innan en tidsbegränsning bör-
jar skall klockslaget för tidsbegränsningens början ställas in om fordonet
skall stå kvar efter denna tidpunkt. Skivan skall placeras framtill i eller, om
detta inte är möjligt, på fordonet med tidsangivelsen väl synlig och läsbar ut-
ifrån. Parkeringsskiva eller motsvarande behöver inte användas om fordonet
endast är parkerat under tid då tidsbegränsning inte råder.

53 §

2

Ett fordon får inte stannas eller parkeras

1. på eller inom ett avstånd av tio meter före ett övergångsställe eller en

cykelöverfart,

1

Senaste lydelse 2007:101.

2

Senaste lydelse 2007:101.

SFS 2007:447

Utkom från trycket
den 15 juni 2007

background image

2

SFS 2007:447

2. i en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande

körbanas närmaste ytterkant,

3. på eller inom ett avstånd av tio meter före en korsande cykelbana eller

gångbana,

4. i en vägport eller tunnel,
5. på eller i närheten av ett backkrön eller i eller i närheten av en kurva där

sikten är skymd,

6. längs en heldragen linje som anger gräns mellan körfält, om avståndet

mellan fordonet och linjen är mindre än tre meter, såvida inte en streckad
linje löper mellan fordonet och den heldragna linjen,

7. i ett cykelfält,
8. i ett spärrområde,
9. i en cirkulationsplats, eller
10. i ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m.fl.
Förbudet i första stycket 2 gäller inte fordon i linjetrafik och skolskjuts

som stannats för passagerares på- och avstigning vid sådan busshållplats
som enligt lokala trafikföreskrifter skall vara busshållplats och som utmärkts
med vägmärke för busshållplats.

54 §

3

På en markerad hållplats för spårvagn, fordon i linjetrafik eller skol-

skjuts får andra fordon inte stannas eller parkeras annat än för på- och av-
stigning som kan ske utan hinder för spårvägs-, linje- eller skolskjutstrafi-
ken. Om det saknas markering som anger en sådan hållplats gäller förbudet
inom tjugo meter före och fem meter efter märket E22,

busshållplats

, i väg-

märkesförordningen (2007:90) eller en annan skylt som anger sådan håll-
plats.

På en ändamålsplats som har märkts ut med märket C40,

ändamålsplats

, i

vägmärkesförordningen får fordon inte stannas eller parkeras annat än för
det föreskrivna ändamålet eller för på- eller avstigning som kan ske utan hin-
der för detta ändamål.

På en parkeringsplats där endast ett visst fordonsslag eller en viss trafi-

kantgrupp får parkera får andra fordon inte stannas eller parkeras annat än
för på- eller avstigning.

10 kap.

1 §

4

Särskilda trafikregler får, utom i de fall som avses i 10 och 14 §§,

meddelas genom lokala trafikföreskrifter för en viss väg eller vägsträcka el-
ler för samtliga vägar inom ett visst område eller för ett område eller en färd-
led i terräng.

De särskilda trafikreglerna får gälla följande.
1. Att en viss väg eller vägsträcka skall vara huvudled, motorväg eller

motortrafikled.

2. Att en viss väg eller vägsträcka eller samtliga vägar inom ett område

skall vara gågata eller gångfartsområde.

3. Att ett visst område skall vara tättbebyggt område eller att ett särskilt

miljökänsligt område inom tättbebyggt område skall vara miljözon.

3

Senaste lydelse 2007:101.

4

Senaste lydelse 2007:101.

background image

3

SFS 2007:447

4. Att en viss plats skall vara cirkulationsplats.
5. Att ett visst körfält eller en viss körbana skall vara körfält eller körbana

för fordon i linjetrafik m.fl.

6. Att en viss plats på sträcka där förbud att stanna eller parkera råder en-

ligt 3 kap. 53 § 2 skall vara busshållplats.

7. Att en viss plats skall vara ändamålsplats.
8. Avvikelser från bestämmelserna om gågata enligt 8 kap. 1 § andra

stycket och bestämmelserna om körfält för fordon i linjetrafik m.fl. enligt
8 kap. 2 §.

9. Förbud mot trafik med fordon.
10. Förbud eller påbud att svänga eller köra i viss riktning.
11. Förbud mot omkörning.
12. Väjningsplikt eller stopplikt med avvikelser från bestämmelserna i

3 kap. 18 eller 21 § eller i stället för bestämmelserna i 3 kap. 23 § första
stycket.

13. Stopplikt i järnvägs- eller spårvägskorsningar.
14. Avvikelser från bestämmelserna om hastighet i 3 kap. 17 § första

stycket eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § andra
stycket, om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomlighe-
ten eller miljön.

15. Begränsning till lägre hastighet än som följer av 3 kap. 17 § tredje

stycket, 4 kap. 20 § eller 9 kap. 1 § eller föreskrifter som har meddelats med
stöd av 3 kap. 17 § fjärde stycket, om det är motiverat av hänsyn till trafiksä-
kerheten, framkomligheten eller miljön.

16. Förbud mot att stanna eller parkera fordon eller tillåtelse att stanna el-

ler parkera fordon med avvikelse från bestämmelserna i 3 kap. 48, 49 a §
första stycket, 52 §, 53 § 2�5, 9 och 10, 54 §, 55 § 3�5 eller 8 kap. 1 §.

17. Tidsbegränsning, avgiftsplikt eller andra villkor för parkering.
18. Undantag från 3 kap. 77 § om belysning vid färd i terräng.
19. Axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt med begräns-

ning till lägre vikter än som följer av 4 kap. 12 §.

20. Inskränkning till mindre bredd eller längd på fordon, fordonståg eller

last än som tillåts i 4 kap. 15, 17 eller 17 a §.

21. Trafik med terrängmotorfordon eller terrängsläp med avvikelser från

bestämmelserna i 5 kap. 1, 4 eller 5 §.

22. Andra särskilda trafikregler.
Vidare får genom lokala trafikföreskrifter meddelas särskilda trafikregler

för transport av farligt gods och för sådana tävlingar som länsstyrelsen har
lämnat tillstånd till enligt 3 kap. 84 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

2*

SFS 2007:447�476

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.