SFS 2014:1367 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Du är här: Start / Transport och trafik / Trafikförordning (1998:1276) / SFS 2014:1367 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
141367.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 20 november 2014.

Regeringen föreskriver att 13 kap. 8 § trafikförordningen (1998:1276) ska

ha följande lydelse.

13 kap.

8 §

1

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfär-

das. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motor-
drivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av
föraren utanför fordonet. Ett tillstånd får endast utfärdas till en rörelsehindrad
som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon har
väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. Frågor om parkeringstill-
stånd prövas av den kommun där sökanden är folkbokförd eller om sökanden
inte är folkbokförd i riket, där han eller hon vistas.

Ett parkeringstillstånd gäller i hela landet och ger
1. rätt att parkera under högst tre timmar där parkering enligt en lokal

trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar,

2. rätt att parkera under högst 24 timmar där parkering enligt en lokal

trafikföreskrift är tillåten under minst tre men mindre än 24 timmar,

3. rätt att parkera på parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter

reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd, varvid viss längsta
uppställningstid som föreskrivits för sådan plats ska iakttas, samt

4. rätt att parkera under högst tre timmar på gågata.
Parkeringstillstånd ger inte rätt att parkera på en plats som föreskrivits vara

avsedd för ett visst ändamål eller fordonsslag.

Ett parkeringstillstånd ska gälla under viss tid, dock längst 5 år. Ett tillstånd

får återkallas om förutsättningarna för tillståndet enligt första stycket inte
längre finns eller om tillståndet inte används på föreskrivet sätt.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:235.

SFS 2014:1367

Utkom från trycket
den 2 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.