SFS 2015:34 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Du är här: Start / Transport och trafik / Trafikförordning (1998:1276) / SFS 2015:34 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
150034.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 29 januari 2015.

Regeringen föreskriver att 11 kap. 1, 4�7, 9 och 10 §§ trafikförordningen

(1998:1276) ska ha följande lydelse.

11 kap.

1 §

1

Ett fordon som används av en polisman, bilinspektör eller tulltjänste-

man i tjänsteutövning får föras på gång- och cykelbanor samt på gågator, om
särskild försiktighet iakttas. Fordonet får inte föras med högre hastighet än 30
kilometer i timmen.

En väg samt ett visst område eller färdled i terräng får användas trots 8 kap.

2 § och trots förbud eller inskränkning i rätten att trafikera vägen, området
eller leden enligt föreskrifter som meddelats enligt 10 kap. 1, 10 eller 14 §
eller enligt 41 § väglagen (1971:948)

1. i yrkesutövning av en polisman, bilinspektör, tulltjänsteman, kustbevak-

ningstjänsteman, läkare, sjuksköterska, barnmorska eller veterinär,

2. för transporter av sjuka personer till läkare eller sjukvårdsanstalt,
3. vid räddningstjänst, eller
4. i andra jämförliga trängande fall.

4 §

2

Trots 4 kap. 22 § får följande fordon föras i en miljözon:

1. Fordon som används i yrkesutövning av en polisman, bilinspektör, tull-

tjänsteman, kustbevakningstjänsteman, läkare, sjuksköterska, barnmorska
eller veterinär.

2. Fordon som används för transporter av sjuka personer till läkare eller

sjukvårdsanstalt.

3. Fordon som används vid räddningstjänst.
4. Fordon som används i andra jämförliga trängande fall.
5. Utryckningsfordon i andra fall än som avses i 1�4.
6. Fordon som definieras som veteranfordon i 2 kap. 2 § vägtrafikskatte-

lagen (2006:227).

5 §

3

Om särskild försiktighet iakttas och om omständigheterna kräver det,

får avvikelse göras från 9 kap. 1 § första stycket 1�5 och 2 §

1. vid räddningstjänst och bärgningsarbete,

1 Senaste lydelse 2014:1265.

2 Senaste lydelse 2014:1265.

3 Senaste lydelse 2014:1265.

SFS 2015:34

Utkom från trycket
den 10 februari 2015

background image

2

SFS 2015:34

2. i tjänsteutövning av en polisman, bilinspektör, tulltjänsteman eller kust-

bevakningstjänsteman,

3. i andra med 1 och 2 jämförliga trängande fall,
4. av personal vid Säkerhetspolisen som vidtar en skyddsåtgärd i sådan

verksamhet som anges i 4 § förordningen (2014:1103) med instruktion för
Säkerhetspolisen, och

5. av vägtransportledare under ett eskortuppdrag enligt lagen (2004:1167)

om vägtransportledare.

6 §

4

Terrängmotorfordon och terrängsläp får föras på väg trots 5 kap. 1, 4

och 5 §§

1. i yrkesutövning av en polisman, bilinspektör, tulltjänsteman, kustbevak-

ningstjänsteman, läkare, sjuksköterska, barnmorska eller veterinär,

2. för transport av sjuka personer till läkare eller sjukvårdsanstalt,
3. vid räddningstjänst, eller
4. i andra jämförliga trängande fall.

7 §

5

Förtur till överfart med sådan färja som enligt väglagen (1971:948) är

väganordning har

1. fordon som används vid brådskande utryckning för räddningstjänst eller

vid sjuktransport enligt 6 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),

2. fordon som används i brådskande yrkesutövning av en polisman, bilin-

spektör, tulltjänsteman, kustbevakningstjänsteman, läkare, sjuksköterska,
barnmorska eller veterinär,

3. fordon i linjetrafik,
4. fordon i taxitrafik,
5. fordon som används för skolskjuts och färdtjänst,
6. fordon som används av personal inom Kriminalvården vid transport av

frihetsberövade personer eller vid brådskande yrkesutövning, och

7. fordon som används av ett auktoriserat bevakningsföretag i samband

med transport av egendom.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om förtur till överfart med färja

för trafikant som under större delen av året utnyttjar färjeleden till och från sin
fasta bostad eller annan trafikant om det finns särskilda skäl.

9 §

6

Trots 3 kap. 49 a § första stycket, 53 § första stycket 10, 54 § eller 55 §

första stycket 3, 8 kap. 1 § första stycket 2 eller förbud som har meddelats ge-
nom lokala trafikföreskrifter får fordon stannas eller parkeras när det används

1. vid parkeringsövervakning som avses i lagen (1987:24) om kommunal

parkeringsövervakning m.m.,

2. av en polisman, bilinspektör eller tulltjänsteman i tjänsteutövning,
3. av en kustbevakningstjänsteman i tjänsteutövning,
4. vid yrkesutövning av personal vid Skatteverkets skattebrottsenheter,
5. vid räddningstjänst,
6. vid brådskande yrkesutövning av en läkare, sjuksköterska, barnmorska,

personal i hemsjukvården eller en veterinär,

7. vid transport av sjuka eller rörelsehindrade,

4 Senaste lydelse 2014:1265.

5 Senaste lydelse 2014:1265.

6 Senaste lydelse 2014:1265.

background image

3

SFS 2015:34

8. vid eftersök av vilt som kan ha skadats vid en viltolycka eller vid andra

åtgärder i samband med en sådan olycka,

9. vid transport av frihetsberövade personer eller vid brådskande yrkesut-

övning av personal inom Kriminalvården, eller

10. av personal vid Säkerhetspolisen när de vidtar en skyddsåtgärd i sådan

verksamhet som anges i 4 § förordningen (2014:1103) med instruktion för
Säkerhetspolisen.

Undantagen i första stycket gäller endast om omständigheterna kräver det

och särskild försiktighet iakttas.

10 §

7

Bestämmelserna om färdhastighet i 3 kap. 17 §, 4 kap. 20 § och 9 kap.

1 § första stycket 6 samt sådana föreskrifter om färdhastighet som har medde-
lats med stöd av 3 kap. 17 §, 10 kap. 1 eller 14 § gäller inte när ett fordon an-
vänds

1. vid brådskande utryckning för räddningstjänst eller sjuktransport enligt

6 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),

2. i brådskande yrkesutövning av en polisman, bilinspektör, tulltjänsteman,

kustbevakningstjänsteman, läkare, sjuksköterska, barnmorska, veterinär eller
av personal inom Kriminalvården, eller

3. i andra jämförliga trängande fall.
Bestämmelserna om färdhastighet i 4 kap. 21 § första meningen gäller inte

när fordonet används i brådskande yrkesutövning av en polisman eller bilin-
spektör.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2015.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

7 Senaste lydelse 2014:1265.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.