SFS 2009:206 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

Du är här: Start / Transport och trafik / Trafikförordning (1998:1276) / SFS 2009:206 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);
090206.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 19 mars 2009.

Regeringen föreskriver att 13 kap. 3 § trafikförordningen (1998:1276) ska

ha följande lydelse.

13 kap.

3 §

1

I nedan angivna fall får undantag medges av följande myndigheter.

1 Senaste lydelse 2008:1109.

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

1. 3 kap. 6 § första
eller tredje stycket
eller 4 kap. 22 §

En kommun

Kommunen

2. 3 kap. 17 § eller
föreskrifter som har
meddelats med stöd
av 3 kap. 17 §

Tävling eller träning
för tävling

Den myndighet som
meddelar tillstånd till
tävling

3. 3 kap. 17 § eller
föreskrifter som har
meddelats med stöd
av 3 kap. 17 §

I andra fall än enligt
2 och undantaget rör
En kommun
Mer än en kommun
i ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

4. 3 kap. 48, 49 a §
första stycket, 52 §,
53 § 2�5, 54 §,
55 § 3�5

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

5. 3 kap. 68 § första
eller andra stycket
eller 76 §

Transportstyrelsen

SFS 2009:206

Utkom från trycket
den 31 mars 2009

background image

2

SFS 2009:206

6. 4 kap. 2, 3, 12�
15 a, 17, 17 a eller
18 §

En kommun
Mer än en kommun

Kommunen
Den statliga väghållnings-
myndigheten i den region
där färden påbörjas

7. 4 kap. 6 §

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

8. 4 kap. 9 § första
stycket, 10 §, 10 a §
första stycket, 10 b §,
15 b §, 18 a § första
stycket eller 6 kap.
4 a § första stycket

Transportstyrelsen

9. 4 kap. 20 § eller
21 § eller 5 kap. 1, 4
eller 5 §

Ett län
Mer än ett län

Länsstyrelsen
Transportstyrelsen

10. 6 kap. 3 eller 4 § En kommun

Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

11. 8 kap. 1 § första
stycket 2

En kommun

Kommunen

12. 8 kap. 2 §

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

13. 9 kap. 1 § 1�5
eller 2 §

a) För eftersökning av
vilt som kan ha
skadats vid en
viltolycka eller
andra åtgärder i
samband med en
sådan olycka
b) övriga fall
En kommun
Mer än en kommun

Polismyndigheten

Kommunen
Den statliga väghållnings-
myndigheten i den region
där färden påbörjas

14. 9 kap. 1 § 6

Transportstyrelsen

background image

3

SFS 2009:206

15. Lokal
trafikföreskrift enligt
10 kap 1 § andra
stycket 9

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
a) undantag i samband
med prövning som av-
ser lång, bred eller tung
transport
b) övriga fall
Mer än ett län
a) undantag i samband
med prövning som avser
lång, bred eller tung
transport
b) övriga fall

Kommunen

Den statliga väghållnings-
myndigheten i den region
där färden påbörjas

Länsstyrelsen

Den statliga väghållnings-
myndigheten i den region
där färden påbörjas

Transportstyrelsen

16. Lokal
trafikföreskrift en-
ligt 10 kap. 1 § andra
stycket 10�13, 16
eller 17

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

17. Lokal
trafikföreskrift enligt
10 kap. 1 § andra
stycket 14

Kommunen

18. Lokal
trafikföreskrift enligt
10 kap. 1 § andra
stycket 15 eller 21

En kommun
a) vägar inom tättbe-
byggt område där annan
än staten är väghållare
b) övriga vägar
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

19. Lokal
trafikföreskrift en-
ligt 10 kap. 1 § andra
stycket 19 eller 20

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län

Kommunen
Den statliga väghållnings-
myndigheten i den region
där färden påbörjas

20. Föreskrifter enligt
10 kap. 1 § tredje
stycket om transport
av farligt gods

Länsstyrelsen

21. Föreskrifter enligt
10 kap. 14 § första
stycket

Ett län

Mer än ett län

Den myndighet som med-
delat föreskriften
Transportstyrelsen

background image

4

SFS 2009:206

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Ett undantag ska avse ett visst ändamål utom när det gäller undantag från

3 kap. 49 a § första stycket, 68 § första eller andra stycket, 4 kap. 9, 12, 13,
14, 15, 15 a, 15 b, 17, 17 a, 18 a §, 6 kap. 4 a § eller 9 kap. 1 eller 2 § eller
från lokala trafikföreskrifter om parkering inom en kommun. Undantag från
lokala trafikföreskrifter om parkering får medges för ett visst ändamål även
om bestämmelserna i 11 kap. 5 § 6 kan tillämpas.

Om en fråga om undantag enligt denna paragraf ska prövas av kommunen,

men kommunens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet, ska i stället polis-
myndigheten pröva frågan. Polismyndigheten ska också pröva frågor om
undantag från lokala trafikföreskrifter om transport av farligt gods när läns-
styrelsens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet.

Ytterligare bestämmelser om undantag för rörelsehindrade personer från

lokala trafikföreskrifter som avser stannande och parkering finns i 8 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.