SFS 2009:217 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Du är här: Start / Transport och trafik / Trafikförordning (1998:1276) / SFS 2009:217 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
090217.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 26 mars 2009.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) ska

ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

1

Denna förordning innehåller bestämmelser för trafik på väg och i

terräng.

Bestämmelser om förbud mot körning i terräng i vissa fall finns i terräng-

körningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen (1978:594).

I militärtrafikförordningen (2009:212) och vägtrafikförordningen

(1995:137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst under ut-
bildning och höjd beredskap finns bestämmelser om undantag från denna
förordning.

Bestämmelser om spårvägstrafik finns i förordningen (1990:1165) om

säkerhet vid tunnelbana och spårväg.

Denna förordning träder i kraft den 29 april 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2004:532.

SFS 2009:217

Utkom från trycket
den 7 april 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.