SFS 2016:333 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Du är här: Start / Transport och trafik / Trafikförordning (1998:1276) / SFS 2016:333 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
160333.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 23 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 12 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) ska

ha följande lydelse.

12 kap.

1 §

1

Om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas, får

vid väghållningsarbete, bärgning och liknande arbete

1. fordon föras trots 3 kap. 6�13 och 25 §§, 26 § andra och tredje styckena

samt 29 §,

2. möte med eller omkörning av fordon som används i sådant arbete ske

med avvikelse från 3 kap. 30 § första stycket och 31 § första stycket,

3. fordon stannas eller parkeras trots 3 kap. 47 § 3, 48, 52, 53 och 55 §§

eller förbud som meddelats genom lokal trafikföreskrift,

4. redskap som är bredare än 260 centimeter eller fordon med redskap eller

utrustning påmonterad där redskapet eller utrustningen skjuter ut mer än
20 centimeter åt sidan eller medför att bredden överstiger 260 centimeter
användas trots 4 kap. 15 § första stycket,

5. terrängmotorfordon och terrängsläp föras trots 5 kap. 1 §, samt
6. vägar användas trots föreskrifter om förbud eller inskränkning i rätten att

trafikera vägen enligt 10 kap. 1, 10 eller 14 § denna förordning eller 41 § väg-
lagen (1971:948) vid arbete på eller vid vägen.

Väghållningsarbete, bärgning och liknande arbete får om särskild försiktig-

het iakttas utföras på motorvägar och motortrafikleder på det sätt förhållan-
dena kräver trots 9 kap. 1 § första stycket 1�5 och 2 §.

Om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas, får bärg-

ning utföras trots 4 kap. 17 § första och andra styckena.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:178.

SFS 2016:333

Utkom från trycket
den 5 april 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.