SFS 2016:1215 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Du är här: Start / Transport och trafik / Trafikförordning (1998:1276) / SFS 2016:1215 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
161215.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 8 december 2016.

Regeringen föreskriver

1 att 13 kap. 7 § trafikförordningen (1998:1276) ska

ha följande lydelse.

13 kap.

7 §

2

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om trafikövervakning på

motorvägar och motortrafikleder.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om övriga frågor i denna för-

ordning. Sådana föreskrifter får gälla

1. att viss utrustning ska vara av en typ som har godkänts av styrelsen eller

någon annan myndighet,

2. vilka värden som får användas i lokala trafikföreskrifter om högsta

tillåtna hastighet och innehålla riktlinjer för hur olika värden bör användas,

3. krav på säkring av last på fordon under färd,
4. krav på egenskaper hos lastsäkringsutrustning, och
5. krav på dokumentation vid lastsäkring.

1. Denna förordning träder i kraft den 20 maj 2017.
2. Förordningen tillämpas första gången för besiktningar och flygande

inspektioner som genomförs från den 20 maj 2018.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU av den 3 april 2014 om perio-
disk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upp-
hävande av direktiv 2009/40/EG, i den ursprungliga lydelsen, och Europaparlamentets
och rådets direktiv 2014/47/EU av den 3 april 2014 om tekniska vägkontroller av
trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen och om upphävande av direktiv
2000/30/EG, i den ursprungliga lydelsen.

2 Senaste lydelse 2014:1265.

SFS 2016:1215

Utkom från trycket
den 16 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.