SFS 2017:510 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Du är här: Start / Transport och trafik / Trafikförordning (1998:1276) / SFS 2017:510 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
170510.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 24 maj 2017.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 6 § trafikförordningen (1998:1276) ska

ha följande lydelse.

1 kap.

6 §

1

Det som sägs om utryckningsfordon i denna förordning ska även gälla

fordon som används vid utförande av uppgifter enligt 2 kap. 4 och 5 §§,
3 kap. 1 och 2 §§ samt 4 kap. lagen (2017:496) om internationellt polisiärt
samarbete. Det som sägs om föreskrivna larmanordningar ska då i stället avse
motsvarande anordningar som fordonet är försett med.

Första stycket gäller endast om fordonet är att anse som utryckningsfordon

eller motsvarande i registreringslandet.

Bestämmelser om undantag som enligt 11 kap. gäller för polismän eller för

förare av fordon som används i Polismyndighetens eller Säkerhetspolisens
spaningsverksamhet ska tillämpas också för utländska tjänstemän som utför
uppgifter enligt 4 kap. lagen om internationellt polisiärt samarbete.

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2017.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2000:456.

SFS 2017:510

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.