SFS 2017:921 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Du är här: Start / Transport och trafik / Trafikförordning (1998:1276) / SFS 2017:921 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
170921.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 12 oktober 2017.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 3 §, 2 kap. 2 §, 3 kap. 48, 49 a och 52�

54 §§, 4 kap. 10 d och 20 §§, 8 kap. 1 §, 10 kap. 1 och 14 §§, 11 kap. 1, 5 och
7 §§, 12 kap. 1 §, 13 kap. 6 §, 14 kap. 14 § och 15 kap. 1 § trafikförordningen
(1998:1276) ska ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

1

Om staten är väghållare enligt väglagen (1971:948) avses med myndig-

het som har hand om väg- eller gatuhållningen den statliga väghållningsmyn-
digheten.

I övrigt har de beteckningar som används i denna förordning samma bety-

delse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och i förordningen
(2001:651) om vägtrafikdefinitioner.

2 kap.

2 §

2

En trafikant ska följa anvisningar för trafiken som meddelas genom ett

vägmärke, en vägmarkering, en trafiksignal, en ljussignal eller ett sådant
tecken av en vakt som avses i 5 kap. 2 § vägmärkesförordningen (2007:90).
Om en anvisning innebär en avvikelse från en trafikregel, gäller anvisningen
framför regeln.

En anvisning genom fast sken i en trafiksignal gäller framför en anvisning

om stopplikt eller väjningsplikt som meddelas genom ett vägmärke.

En särskild anvisning för cyklist, förare av moped klass II eller gående gäl-

ler för sådan trafikant framför andra anvisningar.

3 kap.

48 §

3

Inom tättbebyggt område får fordon inte stannas eller parkeras på all-

män plats som är terräng.

På en gång- eller cykelbana får andra fordon än tvåhjuliga cyklar eller

tvåhjuliga mopeder klass II inte stannas eller parkeras.

1 Senaste lydelse 2001:667.

2 Senaste lydelse 2007:101.

3 Senaste lydelse 2007:101.

SFS 2017:921

Utkom från trycket
den 24 oktober 2017

background image

2

SFS 2017:921

49 a §

4

På allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är huvud-

man för hållande av allmänna platser och inom vägområde för allmän väg får
fordon parkeras högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före
sön- och helgdag.

Om särskilda villkor för parkering gäller på en plats som avses i första

stycket gäller följande:

1. Avgift ska betalas på det sätt som anges på platsen och enligt angiven

taxa.

2. Om en parkeringsbiljett eller motsvarande används, ska denna placeras

framtill i eller, om detta inte är möjligt, på fordonet. Detta gäller oavsett om
avgift ska betalas för parkeringen eller inte. Tidsangivelser eller andra uppgif-
ter om att villkoren för parkeringen är uppfyllda ska vara väl synliga och läs-
bara utifrån.

3. Om en parkeringsskiva eller motsvarande används, ska tiden på denna

ställas in på den närmast följande halvtimmen räknat från den tidpunkt då
uppställningen påbörjades. Parkeras fordonet innan en tidsbegränsning börjar,
ska klockslaget för tidsbegränsningens början ställas in om fordonet ska stå
kvar efter denna tidpunkt. Skivan ska placeras framtill i eller, om detta inte är
möjligt, på fordonet med tidsangivelsen väl synlig och läsbar utifrån. Parke-
ringsskiva eller motsvarande behöver inte användas om fordonet endast är
parkerat under tid då tidsbegränsning inte råder.

52 §

På en väg får fordon stannas eller parkeras endast på högra sidan i färd-

riktningen. Om det finns järnvägs- eller spårvägsspår på högra sidan, får dock
fordon stannas eller parkeras på vägens vänstra sida. På vägar med enkelrik-
tad trafik får fordon även i andra fall stannas eller parkeras på vänstra sidan.

Ett fordon ska stannas eller parkeras så långt från körbanans mitt som möj-

ligt och i vägens längdriktning. Bestämmelsen om stannande eller parkering i
vägens längdriktning gäller dock inte tvåhjuliga fordon inom en uppställ-
ningsplats som angetts med vägmarkering. Parkering ska ske utanför kör-
banan, om vägförhållandena medger det.

Vid stannande eller parkering på en parkeringsplats, som utom tättbebyggt

område är anordnad i omedelbar anslutning till vägen, bör om möjligt en par-
keringsplats till höger i färdriktningen användas.

53 §

5

Ett fordon får inte stannas eller parkeras

1. på eller inom ett avstånd av tio meter före ett övergångsställe, en cykel-

passage eller en cykelöverfart,

2. i en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande

körbanas närmaste ytterkant,

3. på eller inom ett avstånd av tio meter före en korsande cykelbana eller

gångbana,

4. i en vägport eller tunnel,
5. på eller i närheten av ett backkrön eller i eller i närheten av en kurva där

sikten är skymd,

6. längs en heldragen linje som anger gräns mellan körfält, om avståndet

mellan fordonet och linjen är mindre än tre meter, såvida inte en streckad linje
löper mellan fordonet och den heldragna linjen,

4 Senaste lydelse 2007:447.

5 Senaste lydelse 2014:1035.

background image

3

SFS 2017:921

7. i ett cykelfält,
8. i ett spärrområde,
9. i en cirkulationsplats, eller
10. i ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m.fl.
Förbudet i första stycket 2 gäller inte fordon i linjetrafik och skolskjuts som

stannats för passagerares på- eller avstigning vid sådan busshållplats som
enligt lokala trafikföreskrifter ska vara busshållplats och som utmärkts med
vägmärke för busshållplats.

Ytterligare bestämmelser om stannande i ett körfält eller en körbana för

fordon i linjetrafik m.fl. finns i 8 kap. 2 § andra stycket.

54 §

6

På en markerad hållplats för spårvagn, fordon i linjetrafik eller skol-

skjuts får andra fordon inte parkeras eller stannas annat än för på- eller avstig-
ning som kan ske utan hinder för spårvägs-, linje- eller skolskjutstrafiken. Om
det saknas markering som anger en sådan hållplats, gäller förbudet inom tjugo
meter före och fem meter efter märket E22, busshållplats, i vägmärkesförord-
ningen (2007:90) eller en annan skylt som anger en sådan hållplats.

På en ändamålsplats som har märkts ut med märket C40, ändamålsplats, i

vägmärkesförordningen får fordon inte parkeras eller stannas annat än för det
föreskrivna ändamålet. Fordon får dock stannas för på- eller avstigning som
kan ske utan hinder för detta ändamål.

På en parkeringsplats där endast ett visst fordonsslag eller en viss trafikant-

grupp får parkera får andra fordon inte parkeras eller stannas annat än för på-
eller avstigning.

På en laddplats får endast fordon som kan laddas externt med elektrisk

energi för fordonets framdrivning parkeras eller stannas. Andra fordon får
inte parkeras eller stannas annat än för på- eller avstigning.

4 kap.

10 d §

7

Trots vad som sägs i 10 §, 10 a § första stycket och 10 b § behöver

bilbältet eller den särskilda skyddsanordningen inte användas

1. när fordonet inte är i rörelse,
2. vid backning, eller
3. vid färd inom parkeringsplats, parkeringshus, bensinstations- eller verk-

stadsområde eller liknande områden.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om ytterligare undantag från

kravet att använda bilbälte och särskild skyddsanordning.

6 Senaste lydelse 2010:2037.

7 Senaste lydelse 2008:1109.

background image

4

SFS 2017:921

20 §

8

Vid färd på väg får följande fordon inte föras med högre hastighet än

som anges nedan.

Om det till ett motorfordon, ett motorredskap klass I eller en tung terräng-

vagn har kopplats ytterligare fordon, får fordonen på väg inte föras med högre
hastighet än som anges nedan.

8 Senaste lydelse 2015:929.

Fordon

Förutsättningar

Hastighet
kilometer
i timmen

1. Tung buss

Om samtliga som färdas i bussen och
som är äldre än tre år har tillgång till
en plats försedd med bilbälte

100

2. Tung buss

90

3. Tung lastbil

På motorväg eller motortrafikled

90

4. Tung lastbil

80

5. Tung terrängvagn

50

6. Motorredskap klass I

50

7. Traktor b

50

8. Moped klass I

45

Fordon

Förutsättningar

Hastighet
kilometer
i timmen

1. Motorfordon med en
släpvagn

a. Släpvagnen är försedd med effek-
tiva bromsar som kan manövreras
från motorfordonets färdbroms,

b. släpvagnen har oledad dragstång
och en totalvikt som inte överstiger
3,5 ton och är försedd med påskjuts-
broms,

c. släpvagnen har en totalvikt eller,
när släpvagnen inte är lastad, en
tjänstevikt som inte överstiger
motorfordonets halva tjänstevikt,
dock högst 750 kilogram, eller

background image

5

SFS 2017:921

d. släpvagnen är kopplad till en
motorcykel

80

2. Bil med två släpvag-
nar

Släpvagnarna är utrustade med lås-
ningsfria bromsar och utgörs av en
dolly med tillkopplad påhängsvagn
där dollyns vändskiva är vridbart
lagrad kring en vertikal axel genom
kopplingspunkten

80

3. Bil som drar ett så-
dant fordon på minst
fyra hjul vars ena ände
är upplyft genom en
fast upphängnings-
anordning på dragfor-
donet så att minst ett av
det dragna fordonets
övriga hjulpar rullar på
vägen

Fordonet är särskilt inrättat för bärg-
ning och bogsering av skadade for-
don och fordonstågets vikt inte över-
skrider dragfordonets totalvikt

80

4. Motorfordon med en
släpvagn vilka är för-
bundna genom den ge-
mensamma lasten

Släpvagnen är försedd med effektiva
bromsar som kan manövreras från
motorfordonets färdbroms och fordo-
nen är särskilt inrättade för ända-
målet samt godkända vid sådan be-
siktning som föreskrivits för for-
donståget

50

5. Motorredskap klass I
eller tung terrängvagn
med en släpvagn

Släpvagnen är försedd med effektiva
bromsar som kan manövreras från
dragfordonets färdbroms

50

6. Motorfordon, motor-
redskap klass I eller
tung terrängvagn med
en släpvagn i andra fall
än 1, 4 eller 5

Släpvagnen har en bruttovikt som
inte överstiger dragfordonets brutto-
vikt

40

7. Motorfordon, motor-
redskap klass I eller
tung terrängvagn med
två släpvagnar i annat
fall än 2

Släpvagnarna är försedda med effek-
tiva bromsar som kan manövreras
från dragfordonets färdbroms

40

Fordon

Förutsättningar

Hastighet
kilometer
i timmen

background image

6

SFS 2017:921

Bil med dolly till vilken kopplats påhängsvagn får framföras med högst

80 kilometer i timmen även om kraven i andra stycket 2 inte är uppfyllda, om
dollyn och påhängsvagnen registrerats och tagits i bruk före den 1 januari
1999, ingår i ett fordonståg som är högst 24,0 meter långt och är försedda med
effektiva bromsar som kan manövreras från bilens färdbroms.

Bestämmelserna i första, andra och tredje styckena gäller dock inte i den

mån lägre hastighet är föreskriven för vägen.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att
1. en bil med två släpvagnar även i andra fall än som anges i andra

stycket 2 får föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen, och

2. ett motorredskap klass I och en traktor b får föras med högre hastighet än

50 kilometer i timmen.

8 kap.

1 §

9

På en gågata och i ett gångfartsområde gäller följande.

1. Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart.
2. Fordon får inte parkeras.
3. Fordonsförare har väjningsplikt mot gående.
På en gågata får motordrivna fordon inte föras annat än för att korsa den.

Sådana fordon får dock föras på gågator om det behövs för

1. varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan,
2. transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan,

8. Bil i andra fall än 3,
motorredskap klass I
eller tung terrängvagn
som drar ett sådant for-
don på minst fyra hjul
vars ena ände är upplyft
genom en fast upphäng-
ningsanordning på
dragfordonet eller en
särskild bogserings-
anordning så att minst
ett av det dragna fordo-
nets övriga hjulpar rul-
lar på vägen

Fordonet är särskilt inrättat för bärg-
ning och bogsering av skadade for-
don

40

9. Motorfordon, motor-
redskap klass I eller
tung terrängvagn med
ett eller flera fordon i
andra fall än 1�8

30

9

Senaste lydelse 2007:101.

Fordon

Förutsättningar

Hastighet
kilometer
i timmen

background image

7

SFS 2017:921

3. transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan,

eller

4. transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress

vid gågatan.

10 kap.

1 §

10

Särskilda trafikregler får, utom i de fall som avses i 10 och 14 §§,

meddelas genom lokala trafikföreskrifter för en viss väg eller vägsträcka eller
för samtliga vägar inom ett visst område eller för ett område eller en färdled i
terräng. Särskilda trafikregler om stannande eller parkering får även meddelas
genom lokala trafikföreskrifter för samtliga vägar som inte är enskilda inom
ett visst område.

De särskilda trafikreglerna får gälla följande:
1. Att en viss väg eller vägsträcka ska vara huvudled, motorväg eller

motortrafikled.

2. Att en viss väg eller vägsträcka eller samtliga vägar inom ett område ska

vara gågata eller gångfartsområde.

3. Att ett visst område ska vara tättbebyggt område eller att ett särskilt

miljökänsligt område inom tättbebyggt område ska vara miljözon.

4. Att en viss plats ska vara cirkulationsplats eller cykelöverfart.
5. Att ett visst körfält eller en viss körbana ska vara körfält eller körbana

för fordon i linjetrafik m.fl.

6. Att en viss plats på sträcka där förbud att stanna eller parkera råder enligt

3 kap. 53 § första stycket 2 ska vara busshållplats.

7. Att en viss plats ska vara ändamålsplats och ändamålet för uppställning

på platsen eller att en viss plats ska vara laddplats.

8. Avvikelser från bestämmelserna om gågata enligt 8 kap. 1 § andra

stycket och bestämmelserna om körfält för fordon i linjetrafik m.fl. enligt
8 kap. 2 §.

9. Förbud mot trafik med fordon.
10. Förbud eller påbud att svänga eller köra i viss riktning.
11. Förbud mot omkörning.
12. Väjningsplikt eller stopplikt med avvikelser från bestämmelserna i

3 kap. 18 eller 21 § eller i stället för bestämmelserna i 3 kap. 23 § första
stycket.

13. Stopplikt i korsning med järnväg eller spårväg.
14. Avvikelser från bestämmelserna om hastighet i 3 kap. 17 § första

stycket eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § andra
stycket, om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten
eller miljön.

15. Begränsning till lägre hastighet än som följer av 3 kap. 17 § tredje

stycket, 4 kap. 20 § eller 9 kap. 1 § eller föreskrifter som har meddelats med
stöd av 3 kap. 17 § fjärde stycket eller 9 kap. 1 § tredje stycket, om det är
motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön.

16. Tillåtelse att stanna eller parkera fordon med avvikelse från bestämmel-

serna i 3 kap. 48 §, 49 a § första stycket, 52 §, 53 § första stycket 2�5, 9 och
10, 54 §, 55 § första stycket 3�5 eller 8 kap. 1 § eller förbud mot att parkera
eller mot att stanna och parkera fordon.

10 Senaste lydelse 2014:1035.

background image

8

SFS 2017:921

17. Tidsbegränsning, avgiftsplikt eller andra villkor för parkering.
18. Undantag från 3 kap. 77 § om belysning vid färd i terräng.
19. Axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt på motordrivna

fordon eller fordonståg med begränsning till lägre vikter än som följer av
4 kap. 12 §.

20. Inskränkning till mindre bredd eller längd på motordrivna fordon, for-

donståg eller last än som tillåts i 4 kap. 15, 17 eller 17 a §.

21. Trafik med terrängmotorfordon eller terrängsläp med avvikelser från

bestämmelserna i 5 kap. 1, 4 eller 5 §.

22. Andra särskilda trafikregler.
Vidare får det genom lokala trafikföreskrifter meddelas särskilda trafik-

regler om att en vägtunnel ska tillhöra tunnelkategori B, C, D eller E, sär-
skilda trafikregler för transport av farligt gods och för sådana tävlingar som
länsstyrelsen har lämnat tillstånd till enligt 3 kap. 84 §.

14 §

11

Föreskrifter med särskilda trafikregler för en väg eller en viss

vägsträcka om

1. förbud mot trafik med fordon eller med visst slag av fordon,
2. begränsning av axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt,
3. begränsning av bredd eller längd på fordon, fordonståg eller last,
4. förbud mot omkörning,
5. förbud eller påbud att svänga eller köra i viss riktning,
6. förbud mot infart,
7. lägre hastighet än som annars gäller,
8. stannande eller parkering,
9. väjningsplikt eller stopplikt,
10. minsta avstånd mellan fordon, och
11. cirkulationsplats får meddelas av
a. Polismyndigheten om det behövs i samband med trafikövervakning,

kontroll av förare och fordon eller trafikolyckor,

b. Tullverket om det behövs i samband med punktskattekontroll, eller
c. den myndighet som har hand om väg- eller gatuhållningen inom området

om det behövs på grund av vägarbete eller liknande arbete eller under kortare
tid på grund av skador eller risk för skador på vägen och på grund av annat
som kan medföra fara eller hinder för trafiken, eller om det behövs på särskild
vinterväg över istäckt vatten.

Vid vägarbete eller liknande arbete som berör vägsträckor inom två eller

flera myndigheters väghållningsområden ska föreskrift enligt första stycket c
meddelas av den myndighet som håller den väg som till största delen berörs
av vägarbetet eller skadan.

Polismyndigheten eller den myndighet som har hand om väg- eller gatu-

hållningen inom området får meddela föreskrifter för en viss väg om tillfällig
begränsning av den hastighet som annars är tillåten om det behövs för att
förebygga trafikolyckor med klövvilt eller tamrenar.

11 Senaste lydelse 2014:1265.

background image

9

SFS 2017:921

11 kap.

1 §

12

Ett fordon som används av en polisman, personal vid Säkerhetspolisen

när de vidtar en skyddsåtgärd i sådan verksamhet som anges i 4 § förord-
ningen (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen, bilinspektör eller
tulltjänsteman i tjänsteutövning får föras på gång- och cykelbanor samt på
gågator, om särskild försiktighet iakttas. Fordonet får inte föras med högre
hastighet än 30 kilometer i timmen.

En väg samt ett visst område eller färdled i terräng får användas trots 8 kap.

2 § och trots förbud eller inskränkning i rätten att trafikera vägen, området
eller leden enligt föreskrifter som meddelats enligt 10 kap. 1, 10 eller 14 §
eller enligt 41 § väglagen (1971:948)

1. i yrkesutövning av en polisman, bilinspektör, tulltjänsteman, kustbevak-

ningstjänsteman, läkare, sjuksköterska, barnmorska eller veterinär,

2. personal vid Säkerhetspolisen när de vidtar en skyddsåtgärd i sådan

verksamhet som anges i 4 § förordningen med instruktion för Säkerhetspoli-
sen,

3. för transporter av sjuka personer till läkare eller sjukvårdsanstalt,
4. vid räddningstjänst, eller
5. i andra jämförliga trängande fall.

5 §

13

Om särskild försiktighet iakttas och om omständigheterna kräver det,

får avvikelse göras från 9 kap. 1 § första stycket 1�5 och 2 §

1. vid räddningstjänst,
2. i tjänsteutövning av en polisman, bilinspektör, tulltjänsteman eller kust-

bevakningstjänsteman,

3. i andra med 1 och 2 jämförliga trängande fall,
4. av personal vid Säkerhetspolisen som vidtar en skyddsåtgärd i sådan

verksamhet som anges i 4 § förordningen (2014:1103) med instruktion för
Säkerhetspolisen, och

5. av vägtransportledare under ett eskortuppdrag enligt lagen (2004:1167)

om vägtransportledare.

7 §

14

Förtur till överfart med sådan färja som enligt väglagen (1971:948) är

väganordning har

1. fordon som används vid brådskande utryckning för räddningstjänst eller

vid sjuktransport enligt 7 kap. 6 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),

2. fordon som används i brådskande yrkesutövning av en polisman, bil-

inspektör, tulltjänsteman, kustbevakningstjänsteman, läkare, sjuksköterska,
barnmorska eller veterinär,

3. fordon som används av personal vid Säkerhetspolisen när de vidtar en

skyddsåtgärd i sådan verksamhet som anges i 4 § förordningen (2014:1103)
med instruktion för Säkerhetspolisen,

4. fordon i linjetrafik,
5. fordon i taxitrafik,
6. fordon som används för skolskjuts och färdtjänst,
7. fordon som används av personal inom Kriminalvården vid transport av

frihetsberövade personer eller vid brådskande yrkesutövning, och

12 Senaste lydelse 2015:34.

13 Senaste lydelse 2015:34.

14 Senaste lydelse 2017:86.

background image

10

SFS 2017:921

8. fordon som används av ett auktoriserat bevakningsföretag i samband

med transport av egendom.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om förtur till överfart med färja

för trafikanter som under större delen av året utnyttjar färjeleden till och från
sin fasta bostad eller andra trafikanter om det finns särskilda skäl.

12 kap.

1 §

15

Om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas, får

vid väghållningsarbete, bärgning och liknande arbete

1. fordon föras trots 3 kap. 6�13 och 25 §§, 26 § andra och tredje styckena,

29 § samt 8 kap. 1 § andra stycket och 2 § första stycket,

2. möte med eller omkörning av fordon som används i sådant arbete ske

med avvikelse från 3 kap. 30 § första stycket och 31 § första stycket,

3. fordon stannas eller parkeras trots 3 kap. 47 § 3, 48 §, 52�55 §§ och

8 kap. 1 § första stycket eller förbud eller villkor för parkering som meddelats
genom lokala trafikföreskrifter,

4. redskap som är bredare än 260 centimeter eller fordon med redskap eller

utrustning påmonterad där redskapet eller utrustningen skjuter ut mer än
20 centimeter åt sidan eller medför att bredden överstiger 260 centimeter
användas trots 4 kap. 15 § första stycket,

5. terrängmotorfordon och terrängsläp föras trots 5 kap. 1 §, samt
6. vägar användas trots föreskrifter om förbud eller inskränkning i rätten att

trafikera vägen enligt 10 kap. 1, 10 eller 14 § denna förordning eller 41 § väg-
lagen (1971:948) vid arbete på eller vid vägen.

Väghållningsarbete, bärgning och liknande arbete får om särskild försiktig-

het iakttas utföras på motorvägar och motortrafikleder på det sätt förhållan-
dena kräver trots 9 kap. 1 § första stycket 1�5 och 2 §.

Om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas, får bärg-

ning utföras trots 4 kap. 17 § första och andra styckena.

13 kap.

6 §

I 41 § väglagen (1971:948) finns bestämmelser om väghållnings-

myndighetens befogenhet att medge undantag från en föreskrift som medde-
lats med stöd av samma paragraf.

14 kap.

14 §

16

Ansvar enligt denna förordning inträder inte, om straff kan dömas ut

enligt brottsbalken eller lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.

Ansvar för överträdelser av föreskrifter om högsta tillåtna hastighet enligt

3 kap. 17 § andra eller fjärde stycket, bestämmelser enligt 4 kap. 12 eller 13 §
som följer av föreskrifter om bärighetsklasser enligt 4 kap. 11 §, föreskrifter
om högsta tillåtna hastighet enligt 9 kap. 1 § tredje stycket, lokala trafikföre-
skrifter enligt 10 kap. 1 § eller föreskrifter enligt 10 kap. 14 § får dömas ut
endast om föreskrifterna har

1. märkts ut i enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 13 §, och

15 Senaste lydelse 2016:333.

16 Senaste lydelse 2012:49.

background image

11

SFS 2017:921

2. kungjorts i enlighet med bestämmelserna i 1 § förordningen (2007:231)

om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter.

Ansvar får, trots andra stycket, dömas ut om
1. utmärkning inte har skett eftersom undantag från utmärkningsskyldig-

heten gäller enligt 10 kap. 13 a §, eller enligt föreskrifter eller ett beslut i
enskilt fall som har meddelats av Transportstyrelsen med stöd av samma
paragraf, och föreskriften har förts in i en ortstidning, eller

2. bristerna i utmärkningen är utan betydelse för trafikantens förståelse av

trafikregleringen.

I 71 § väglagen (1971:948) finns bestämmelser om ansvar för överträdelser

av föreskrifter som har meddelats med stöd av 41 § samma lag.

15 kap.

1 §

17

Beslut av en statlig myndighet enligt denna förordning får överklagas

enligt följande.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2017.
2. Ett undantag från kravet på att använda bilbälte eller särskild skydds-

anordning på grund av medicinska hinder enligt 4 kap. 10 d § i den äldre
lydelsen gäller fortfarande, dock längst t.o.m. den 31 december 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

17 Senaste lydelse 2014:1265.

Beslut av

Får överklagas hos

Polismyndigheten

Länsstyrelsen

En myndighet som har hand om väg- eller gatuhåll-
ningen

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

Trafikverket eller Transportstyrelsen som första
instans

Regeringen

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.